Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanområdet omfatter 2 rammeområder i Kommuneplanen 2017.

13BO09 fastlægger anvendelsen af delområde 1 til boligformål. Det kan indenfor rammen etableres tæt-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Bebyggelsen må opføres i maks. 2 etager, i en højde af maks. 8,5 meter og med en maks. bebyggelsesprocent på 30%.

13RE09 fastlægger delområde 2's anvendelse til rekreativt område og skal friholdes fra større bygningsanlæg. Der kan indenfor området dog etableres mindre bygninger eller anlæg til områdets drift eller rekreative formål

Lokalplanen indebærer ny bebyggelse i et område udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdigt landskab. Det vurderes at den ny bebyggelse er en mindre justering i forhold til den nuværende bebyggelse og styrker afgrænsningen mellem by og det bevaringsværdige landskab. Dermed vurderes det at den nye bebyggelse ikke vil påvirke det bevaringsværdige landskab væsentligt.

Der foreligger et afstandskrav på 25 meter fra byggeri eller tekniske anlæg til §3 natur. Dette afstandskrav kan fraviges i byzone, i tilfælde hvor det skønnes at byggeri, tekniske anlæg, stier og lignende kan tilpasses naturområdet. I forhold til denne lokalplan vurderes det at afstandskravet kan fraviges såfremt det kan sikres at der ikke sker tilstandsændringer i mosen eller Store Hansted Å i anlægsfasen.

Den potentielle økologiske forbindelse samt de potentielle naturbeskyttelsesinteresser, angivet i kommuneplanen, søges varetaget gennem bevaringen af delområde 2 som naturområde.

Ud over de ovennævnte forhold, er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. Der er endvidere overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer, der begge følger strategien om at fortætte de eksisterende byområder ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne. Dermed udløser nærværende lokalplan ikke udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg.

Samlet set, noteres det at lokalplanen er i overensstemmelse med hovedstruktur, retningslinjer og rammerne (13RE04 og 13BO09) i Kommuneplan 2017.