Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Den eksisterende "Lokalplan nr. 40, Lokalplan for et boligområde nord for Priorsløkkevej" udlægger området, som ligger i Horsens bys nordlige del, til bebyggelse med højst 200 tæt-lav boliger.

Nærværende lokalplan udarbejdes på baggrund af at boligselskabet for de nuværende boliger og ejer af matriklen ønsker at udvide boligmassen yderligere gennem fortætning af det nuværende boligområde.

Bestemmelserne for de nye boliger skal sikre at de bliver opført i samme karakter som de nuværende, dog med en mulighed for en mindre, æstetisk detaljeforskel der giver et mere tidssvarende udtryk. Der indarbejdes desuden en løsning for lokal afledning af regnvand fra såvel eksisterende som ny bebyggelse. Denne løsning vil opdatere regnvandshåndteringen for hele området. Derudover sikres offentlig adgang til naturstien langs Store Hanstedå, ved at etablere stiforbindelse med offentlig adgang mellem Priorsløkkevej syd for området og naturstien i områdets nordlige del.

Foruden ovennævnte, er bestemmelserne hovedsageligt uændrede ift. "Lokalplan nr. 40, Lokalplan for et boligområde nord for Priorsløkkevej", som erstattes af denne lokalplan.

Formål

Det er formålet med lokalplanen at give mulighed for etablering af op til 26 nye tæt-lave boliger samt sikre, at karakteren af tæt-lav boligområde med boliger i 1 etage med udnyttet tagetage bevares, og at området fortsat giver et ensartet helhedsindtryk. Dette sikres endvidere ved, at der i lokalplanen er bestemmelser om materialevalg som tilsvarer den eksisterende bebyggelse. Den arkitektoniske karakter af områdets bebyggelse skal bevares gennem bestemmelser om bebyggelsens udformning og materialevalg, så der sikres en ensartethed.

Udover udlægning af byggefelter, vej og sti-forhold, indebærer denne lokalplan etablering af en løsning for lokal afledning af regnvand. Denne afledning består af et forsinkelsesbassin med udløb til Hansted Å, beliggende nord for lokalplanområdet.