Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanen har til formål:

- at fastlægge delområde 1's anvendelse til boligformål, i form af tæt-lav bebyggelse, samt delområde 2's anvendelse til rekreative formål,
- at give mulighed for yderligere tæt-lave familieboliger i lokalplanområdets delområde 1,
- at sikre ensartethed i bebyggelsen igennem bestemmelser om byggeriets udformning, placering og materialevalg,
- at sikre en tilstrækkelig løsning for håndtering af regnvand for hele lokalplanområdet og at varetage klimahensyn,
- at skabe ny vejadgang fra Mosevangen til en del af de potentielt nye boliger i delområde 1,
- at etablere offentlig tilgængelig stiforbindelse mellem Priorsløkkevej og den nuværende natursti ved Hansted Å, samt
- at ophæve "Lokalplan nr 40, Lokalplan for et område nord for Priorsløkkevej".

Redegørelse

Der er ved lokalplanens udarbejdelse opført 200 tæt-lave familieboliger og der gives mulighed for opførelse af yderligere 26 tæt-lave familieboliger.
Det skal sikres at områdets karakter bevares og at der skabes ensartethed i bebyggelsen. Dette sikres gennem bestemmelser om bebyggelsens udformning og materialevalg.
Der skal anlægges en sti fra Priorsløkkevej for at øge den offentlige tilgængelighed til Store Hanstedå og å-dalen og skabe forbindelse mellem boligområdet og naturområdet.
Derudover skal der i forbindelse med nybyggeriet sikres en tilstrækkelig løsning for afledning af regnvand for både eksisterende og ny bebyggelse, idet bebyggelsen reducerer den naturlige nedsivning af regnvand og den nye bebyggelse placeres på nuværende strømningsveje under skybrud.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, Lokalplanafgrænsning, og består af matrikelnumre 35 bl og 35 bq, Horsens Markjorder, samt alle parceller der udstykkes deraf.

2.2 Området forbliver i byzone.

2.3 Lokalplanen opdeles i delområderne 1 og 2 som vist på Kortbilag 2, "Lokalplandelområder".

Følgende bestemmelser gælder for hvert delområde:

For delområde 1 gælder

3.1.1 Delområdet skal anvendes til boligformål til helårsbeboelse i form af tæt-lav bebyggelse (rækkehusbebyggelse).

3.1.2Det tillades at der drives en sådan virksomhed på en ejendom, som almindeligvis kan udføres i boligområder under forudsætning af:

at virksomheden drives af den, der beboer den pågældende ejendom,
at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende) og at områdets karakter af boligområde ikke brydes,
at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende,
at virksomheden ikke medfører behov for øget parkering i området.
Ejendomme må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed.

3.1.3 Inden for delområdet kan der opføres transformerstationer, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning.

For delområde 2 gælder

3.2.1 Delområdet må kun anvendes til grønt område og regnvandshåndtering, som fællesareal for den samlede bebyggelse i delområde 1.

 

Følgende bestemmelser gælder for hvert delområde:

For delområde 1 gælder

4.1.1 Delområdet skal fortsat bestå af ét matrikelnummer og kan ikke udstykkes.

For delområde 2 gælder

4.2.1 Delområdet skal fortsat bestå af ét matrikelnummer og kan ikke udstykkes.

5.1 Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Mosevangen.

5.2 Stier skal forbinde området og funktioner internt i området som helhed. Der skal således, i forbindelse med udbygning af boligmassen, etableres offentlig tilgængelig, rekreativ sti i den østlige del af lokalplanområdet. Denne sti skal forbinde Priorsløkkevej med naturstien langs åen, som illustreret på Kortbilag 3, "Fremtidige forhold".

5.3 Stier udlægges i en bredde af min 4 m og med belagt færdselsareal på min. 2 meter, i princippet som vist på Kortbilag 3, "Fremtidige forhold".

5.4 Stier skal anlægges i fast grus eller stenmel.

For delområde 1 gælder

5.5.1 Delområdet vejbetjenes fra Mosevangen, som er tilsluttet Priorsløkkevej.

5.5.2 Intern vejforbindelse i området sker ad eksisterende eller ad nyanlagte veje og stier, som anlægges i forbindelse med udvidelsen af antallet af boliger, se Kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Alle veje og stier udlægges som private fællesveje/fællesstier.

5.5.3 Alle vejanlæg skal udformes så det sikres, at lastbiler (renovationsvogne, beredskabskøretøjer, flyttevogne m.v.) kan køre uhindret på vejene uden at skulle bakke. I blinde vejender skal der etableres vendepladser for lastbiler.

5.5.4 Den nye boligvej udlægges som ensrettet vej i en bredde på mindst 5 meter med mindst 3,5 meters kørebane og tilsluttes Mosevangen, som vist på Kortbilag 3, "Fremtidige forhold".

5.5.5 Den nye vej skal være ensrettet med indkørsel i syd og udkørsel i nord.

5.5.6 Den nye vej navngives Pilevangen.

5.5.7 Den nye vej skal anlægges, så den kan aflede regnvand kontrolleret inde i området, således at vandet ikke forvolder skade på bygninger, veje og tekniske anlæg. Vand på skybrudsveje med kontrolleret afstrømning skal ledes til regnvandsbassinet eller til mosen.

5.5.8 Mellem kørebane og fodgængerareal, anlægges regnvandsrende koblet til kloak, tilsvarende den eksisterende anlæggelse på Mosevangen.

5.5.9 Der skal etableres en maksimalt 2 meter bred gangsti til fordør eller postkasse.

For delområde 2 gælder

5.6.1 Vejadgang til delområde 2 skal foregå via Mosevangen (gennem delområde 1).

5.6.2 Der skal etableres tilkørsel til regnvandsbassinet. Denne kan kombineres med stiforløbet. Tilkørslen skal anlægges i 2-3 meters bredde og være belagt med ærtestabilgrus eller stenmel.

Redegørelse

Belægninger skal være tilsvarende de eksisterende belægninger på Mosevangen,
Da der ønskes et grønt boligområde samt at den nye bebyggelse passer ind i det eksisterende miljø og skaber et ensartet helhedsudtryk i området, skal beplantningen (bl.a. grønne rabatter) og belægningstyper være af samme karakter som i det eksisterende.

Eksisterende, registrerede (men ikke udnyttede) vejadgang til delområde 2, gennem den del af delområde 1 som bebygges, afmeldes.

I området skal der etableres stipassager, der skal sikre let tilgængelighed for beboere til de rekreative områder, internt i område og til grønne fællesarealer.

Følgende bestemmelser gælder for hvert delområde: 

For delområde 1 gælder

6.1.1 Der skal udlægges min 1,5 parkeringsplads pr. bolig, herunder kan medregnes overdækkede parkeringsarealer (f.eks. carporte).

6.1.2 Parkeringsarealer, herunder placering af overdækkede parkeringsarealer (f.eks. carporte) skal placeres ved boligvejene.

6.1.3 Bagved/foran parkeringsarealer skal der anlægges et 7 meters manøvreareal. Dette areal kan bestå af kørebane samt tillægsareal i asfalt, belægningssten eller permeabel belægning.

Redegørelse

Antallet af p-pladser er i overensstemmelse med p-normen for tæt-lav boligbyggeri, angivet i Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015.
Parkeringspladser som ikke ligger i direkte tilknytning til boliger skal etableres i tilgrænsende carporte for at videreføre karakteren af de eksisterende parkeringsforhold.

7.1 Elledninger, herunder til vej-, sti og friarealernes belysning, skal fremføres med jordkabler.

For delområde 1 gælder

7.2.1 Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

Følgende bestemmelser gælder for hvert delområde:

For delområde 1 gælder

8.1.1 Bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med pricipperne vist på Kortbilag 3, "Fremtidige forhold".

8.1.2 Der må max. opføres 226 boliger i området.

8.1.3 Bebyggelse må højst opføres i 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 meter over terræn.

8.1.4 Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 40 %.

8.1.5 Området må kun bebygges med tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse, som ikke må adskilles af f.eks. garager, carporte mv.

8.1.6 Inden for delområdet må der kun opføres transformerstationer og lignende til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 30 kvm bebygget areal, ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de i øvrigt udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.

For delområde 2 gælder

8.2.1 Området må ikke bebygges.

Redegørelse

Bygningsreglementet angiver en bebyggelsesprocent på maksimum 40 for tæt-lav bebyggelse.
Formålet med bestemmelsen om at boligerne skal være tilgrænsende er, at fastholde karakteren af den nuværende tæt-lav bebyggelse.

Følgende bestemmelser gælder for hvert delområde:

For delområde 1 gælder

9.1.1 Nye boligers ydermure, tag, vinduer og døre skal opføres og fremstå i samme materialer som eksisterende tæt-lav boliger.

9.1.2 De nye bygninger skal opføres og fremstå med enten røde mure og sort eller rødt tag, eller med gule mure og rødt tag.

9.1.3 Bygningers ydervægge skal fremtræde i blank mur i røde eller gule sten, eventuelt med snedkerpartier i træ. Garager, carporte og redskabsskure under 50 m2 må beklædes med træ og drivhuse må beklædes med glas.

9.1.4 Tage skal beklædes med rød eller sort vingetegl. Der må anvendes andre tagbeklædninger til flade tage på garager, carporte, redskabsskure, drivhuse og lignende.

9.1.5 Alt udvendigt træværk må kun fremtræde i farver dannet af jordfarverne okker, terra de sienna, umbra, engelskrødt, dodenkop eller disse farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele må der anvendes andre farver, dog ikke klare signalfarver.

9.1.6 Tage skal være symmetriske saddeltage med hældning på 45 grader. Herfra er undtaget garager, carporte, redskabsskure og drivhuse.

9.1.7 Der må ikke isættes kviste eller altaner i taget.

9.1.8 Der må ikke anvendes zink, kobber eller andre metaller som tagbeklædning.

9.1.9 Solceller må opsættes på bebyggelsen. Disse skal integreres i eller opsættes på taget. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal være sorte og de skal opsættes i en hel firkant og med samme hældning som taget. Såfremt solceller opsættes på flade tage (f.eks. garager eller udhuse) må det bærende stativ ikke være synligt fra nabobebyggelse, veje, stier og fællesarealer. Afskærmningen af stativet skal tilpasses byggeriets farver og materialer.

9.1.10 Tekniske installationer som f.eks. varmepumper skal afskærmes og integreres i bygningens arkitektur.

9.1.11 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelsen.

9.1.12 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted på ejendommene.

Redegørelse

De nye boligers arkitektoniske udtryk kan forholdes til en mere tidssvarende arkitektur. Antallet af etager og materialevalg, skal være ens , således at området bevarer et helhedsindtryk.
Murværkets farvevalg udvides til at indeholde både røde og gule sten, i forhold til tidligere lokalplan, for at give et samlet indtryk af både sammenhæng og fornyelse.

10.1 Intet anlæg, sti, beplantning, vej, bebyggelse, eller lignende, må give anledning til tilstandsændringer i den § 3-beskyttede mose.

10.2 Terrænreguleringer må ikke overstige +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. Undtaget er de to bassiner samt udfyldning indtil skråningsanlæg, som er illustreret på kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Terrænreguleringen må ikke fremstå som et teknisk anlæg, men skal tilpasses så det får en naturlig, rekreativ karakter, ved svungne forløb, beplantning og mulighed for aktiviteter. Skråningsanlæg skal etableres i overensstemmelse med principperne illustreret på kortbilag 5, "Skitser".

10.3 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel. Undtaget denne bestemmelse er, de steder hvor der på nabomatriklen i dag er reguleret til skel. Disse steder må der terrænreguleres til højden på nabomatriklen, således at der ikke kommer en lavning langs skel.

10.4 Grundejer skal placere bebyggelse, belægninger og udføre terrænregulering så ukontrolleret strømning på terræn og/eller strømning i render optimeres således at vandet løber med fald væk fra bygninger og i retning af veje.

10.5 I forbindelse med ny bebyggelse skal der etableres forsinkelsesbassin med udløb i St. Hansted Å i delområde 2, der forsinker regnvandet opsamlet fra hele boligområdet, delområde 1. Derudover skal der etableres forsinkelsesbassin til skybrudsregn der kommer fra strømningsvej gennem de sydlige naboparceller. Således at det skybrudsvand der kommer fra nabomatriklen ledes gennem bassin, hvor det bremses, inden det ledes ud på vejen og videre ned ad skråningen til mosen.

10.6 Skybrudstilpasning. Regnvand skal i forbindelse med skybrud ledes kontrolleret ud af delområde 1, til arealer hvor det ikke gør skade. Denne skybrudstilpasning kan etableres som render og trug f.eks. af beton. Skybrudstilpasning skal udformes så den indgår naturligt i områdets grønne fællesarealer.
Regnvandsbassinet skal indrettes med udløb til Store Hanstedå, der skal dimensioneres således at det sikrer kontrolleret afstrømning og at vandet ikke gør skade i området, ved skybrud.

10.7 Fælles friarealer skal udlægges i græs eller anden bevoksning.

10.8 Henstilling af last-, omnibus-, flytte- og fragtbiler, campingvogne, lystbåde eller uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg er ikke tilladt inden for lokalplanens område.

For delområde 1 gælder

10.9.1 Fællesarealer, der udlægges i området, må ikke udstykkes og skal til enhver tid fremtræde som fælles for hele bebyggelsen i området.

10.9.2 Ubebyggede arealer må kun bebygges såfremt vandvejene gennem arealerne er undersøgt og det dokumenteres at der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger for at undgå oversvømmelse af både nuværende og ny bebyggelse i forbindelse med ekstreme regnmængder.

10.9.3 Der skal etableres anlæg med dobbeltfunktion som bassin til klimaregn og legeplads for områdets beboere. Anlægget skal etableres efter principperne som er skitseret i kortbilag 5, "Skitser". Fra dette anlæg skal klimavandet ledes ud på vejen og derfra ned i mosen, via konstruktion som vist i kortbilag 5, "Skitser".

10.9.4 Inden for den enkelte matrikel i delområdet må der kun afledes regnvand, svarende til den befæstelsesgrad, som er gældende for tæt-lav bebyggelse (0,55). Overstiger befæstelsen 0,55 skal regnvandet nedsives på egen matrikel.

10.9.5 Det sydligste areal i delområde 1 udlægges til fælles friareal, se Kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Arealets nuværende træer over 5 meter i højden, må ikke fældes eller beskæres, men skal indarbejdes i den fremtidige udformning af arealet.

10.9.6 Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal være levende hegn i hjemmehørende arter.

For delområde 2 gælder

10.10.1 Regnvandsbassinet skal udformes som en naturlig sø med flade brinker og naturlig afrundet form. Der skal minimum være 10 meter mellem øverste bassinkant og kronekanten på St. Hansted Å.

10.10.2 I forbindelse med etablering af regnvandsbassin, skal den nuværende natursti genoprettes, så vidt muligt langs åen, således at den offentlige adgang til åen og ådalen sikres. Stien må ikke være nærmere vandløbet end 2 meter.

10.10.3 I forbindelse med etablering af regnvandsbassin, skal fodboldbanen genetableres andetsteds i delområdet.

Redegørelse

Det tilstræbes at bevare det naturlige terræn. I forbindelse med vejprojekt og regnvandshåndtering, kan der dog være behov for terrænregulering, der overstiger +/- 0,5 meter.
Lokalplanområdet skal indrettes til at kunne håndtere regnvand på terræn, håndtere vand fra ekstreme regnhændelse og dimensioneres til som minimum, at kunne håndtere en regnhændelse med en gentagelsesperiode på 50 år (T=50).
Der må gerne stå en campingvogn eller flyttevogn kortvarigt, ved klargøring/pakning/flytning.

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der etableret og tilsluttet regnvandsløsning (bassin, til- og udløb samt trug), som nævnt i § 10.

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret stier og fællesarealer, som nævnt i §§ 5 og 10.

11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de er tilsluttet den kollektive varmeforsyning.

Ingen bestemmelser.

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18)

14.1 Ved "Lokalplan nr. 40 for et boligområde nord for Priorsløkkevej" aflyses ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter skriftlig orientering af naboer m.fl. medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser af mere vidtgående karakter kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.4 For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Planloven.