Miljøscreening

Om Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Forvaltningsmæssig afgørelse

1. Hvilke hovedhensyn har Horsens Kommune lagt til grund for afgørelsen:

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkninger ud fra parametrene: Trafik, grundvand, spildevand, natur og særligt værdifulde landskaber

2. Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Trafik

I forbindelse med disponering af den udlagte private fællesvej (Jf. kommunens vejregister) der er beliggende fra Priorsløkkevej frem til det grønne, kommunalt ejede areal matr. 35bq, skal der, såfremt denne påtænkes anvendt til anden anvendelse, gennemføres en formel helt eller delvis nedlæggelse i ht. Vejlovgivningen, og der skal sikres fortsat fornøden vejadgang til matrikel 35bq.
De nye vejanlæg indenfor lokalplanområdet skal udformes mht. hastighedsbegrænsningen der fastsættes til 30 – 40 km/t eller 10 -20 km/t. Det kan eksempelvis gøres ved etablering af hastighedsdæmpende tiltag.

Grundvand

Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor grundvandet generelt står meget højt og nogle steder meget tæt på terræn. Det anbefales at undersøge grundvandsspejlets beliggenhed, så problemer med oversvømmelse mm. er tænkt ind i områdets bebyggelsesplan.

Spildevand

Der skal etableres et eller flere våde regnvandsbassin som neddrosler, forsinker og renser regnvandet fra begge oplande til naturlig afstrømning, til Store Hanstedå. Der kræves fornyet udledningstilladelse. Der skal sikres god afstand mellem regnvandsbassin og St. Hanstedå. Regnvand udledes til St. Hansted Å der har tilløb til Nørrestrand. St. Hansted Å har jf. vandområdeplanen dårlig økologisk tilstand og Nørrestrand har en ringe økologisk tilstand. Hansted Å og Nørrestrand skal opnå en god økologisk tilstand. Udledningen må ikke forårsage at der kan opnås målopfyldelse i hhv. Hansted å og Nørrestrand.
De nye boliger er placeret lige oveni strømningsbanen ved skybrud, og problemstillingen skal derfor belyses mere indgående end ved angivelse af trugenes placering. Bygherre skal i henhold til Horsens Kommunes retningslinjer for klimatilpasning udarbejde et vandhåndteringsnotat der belyser oversvømmelsesrisiko fra grundvand, oversvømmelse ved tilbagestuvning fra St. Hanstedå samt vedr. risikoen for oversvømmelse ved skybrud, samt at de forslåede afhjælpende foranstaltninger er dimensioneret til at kunne håndtere en kraftig regnhændelse/skybrudshændelse.

§3-naturbeskyttelse

Et beskyttet vandløb, St. Hanstedå løber ca. 36 meter nord for den nordligste bebyggelse. Der er planlagt et regnvandsbassin 10-15 meter syd for Hansted Å.
Der er beskyttet mose omkring søen ved Hotel Opus, tæt på de sydligste nye bebyggelser. Der er dog vurderet følgende konkret i denne sag: såfremt det kan sikres, at der ikke sker tilstandsændringer i mosen eller i St. Hanstedå i anlægsfasen, vurderes lokalplanen ikke at påvirke tilstanden i hhv. St. Hanstedå eller den beskyttede mose.
Der er ikke beskyttet natur indenfor selve byggefelterne.

Særligt værdifulde landskaber

En lille del af det ”bevaringsværdige landskab” (særligt værdifuldt landskab) ligger inde i delområdet til boliger. Det vurderes dog, at den ønskede fortætning af boligområdet ikke får indflydelse herpå, idet den nuværende bebyggelse allerede er en del af det ”bevaringsværdige landskab”.

Konklusion

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i Miljøvurderingslovens § 10.