Eksisterende lokalplaner

Den eksisterende "Lokalplan nr. 40, Lokalplan for et boligområde nord for Priorsløkkevej" aflyses ved endelig vedtagelse af denne lokalplan. Lokalplanområdet samt delområderne har samme afgrænsning som den tidligere Lokalplan nr.40. Størstedelen af bestemmelserne for den eksisterende bebyggelse går igen i den nye lokalplan, dog med nogle essentielle indholdsmæssige ændringer:

- mulighed for at antallet af boliger kan forøges med 26 nye tæt-lav boliger samt dertilhørende vejanlæg,
- mulighed for at nye boliger kan opføres i gule sten (eller som nuværende, røde sten),
- etablering af ny offentligt tilgængelig, rekreativ sti
- områdets karakter, herunder arkitektoniske karakter, bevares,
- der sættes betingelser for at den nye bebyggelse må tages i brug; bebyggelsen skal være tilsluttet den kollektive varmeforsyning, stien skal være etableret og regnvandsbassinet skal være etableret og tilsluttet,
- der sikres en tilstrækkelig løsning for afledning af regnvand, hvilket bl.a. indebærer bassiner.