Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m, der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet (fordelt på tre områder) og har følgende bemærkninger:

Lokalplanområdet er beliggende på den nordvendte skråning ned mod Hansted Ådal umiddelbart vest for overgangsstedet over ådalen.
I området er gjort omfattende fund fra stenalderen (røde prikker på kort), og alene placeringen i overgangszonen mellem det tørre og det våde land gør, at der her er risiko for skjulte fortidsminder
fra denne periode. Endvidere er der under den eksisterende bebyggelse, Mosevangen, udgravet en stor befæstet landsby – Priorsløkke - fra ældre romersk jernalder (0-200 e. Kr.)
Horsens Museum anbefaler, er der forud for anlægsarbejder på stedet foretages en arkæologisk forundersøgelse jf. museumslovens § 25-27 med henblik på at afklare, om der er fortidsminder på
arealet.
Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Lokalplanområdet markeret med rød streg på det høje målebordsblad fra anden halvdel af 1800-tallet. Med rød skravering markeret den omtrent-lige placering af den befæstede landsby (Priorsløkke).

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.