Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdets beliggenhed i Horsens

Området har en størrelse på ca. 10.000 m2 og er beliggende mellem Jens Hjernøes Vej og havnebassinet i Horsens. Mod øst støder det op til et vejareal benævnt Lystbådehavnen og de såkaldte fiskerhuse, mod vest ligger virksomheden Havneservice. Området har en markant beliggenhed for enden af Frederik Winthers Vej, som er den trafikale hovedadgang til Nordhavnen fra landsiden. Hovedparten af området anvendes i dag af virksomheden Kemira og rummer flere tanke og en pier med mulighed for lastning/losning af flydende kemikalier. I den nordøstlige del af lokalplanområdet ligger en kontorbygning. Ud mod Jens Hjernøes Vej ligger endvidere en mindre bygning med lav bevaringsværdi (7 på SAVE-skalaen). Den sydøstlige del af lokalplanområdet er etableret som servicekaj for lystsejlere. Denne funktion påregnes flyttet til et andet areal på Nordhavnen. Den sydvestlige del af området anvendes af virksomheden Havneservice.

Lokalplanområdets placering på Nordhavnen. Ortofoto optaget i 2015.

 

Hovedparten af grunden er beliggende i en omtrentlig kote på 1,5 DVR. Med baggrund i den stigende vandstand (klimaforandring) forventes hele området hævet til minimum kote 1,8 DVR, bortset fra eventuelle lavere broer og kajområder, hvor nem adgang til vandet i havnebassinet tilgodeses.

Området er i kraft af beliggenheden umiddelbart over for erhvervshavnen udsat for miljømæssige påvirkninger, primært støj fra havnens virksomheder og fra skibe og aktiviteter ved Sydhavnens kajer. De vejledende støjgrænser skal overholdes, og boliger skal i nødvendigt omfang foretages afskærmning af boligernes primære udendørs opholdsarealer, anvendes lyddæmpende vinduer mv. Der henvises til afsnittet Miljøpåvirkninger.

Eksisterende tanke set mod øst fra Jens Hjernøes Vej

Havnefronten set mod øst fra den eksisterende servicekaj. Lokalplanområdet ligger bag indhegningerne. Der er ikke mulighed for offentlig passage langs havnebassinet.