Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Byrådet i Horsens Kommune har besluttet at omdanne Nordhavnen i Horsens fra erhvervshavn til et byområde med boliger, kontorer, rekreative områder mv. Retningslinjer for omdannelsen er beskrevet i Masterplan for Horsens Havn, som blev vedtaget af Byrådet i 2010. Planen indeholder bl.a. en brikstrategi, der handler om at omdannelsen må ske hvor det er muligt ift ejerskab, nuværende anvendelse mv. Efter opfordring fra en investorgruppe udbød kommunen et areal på Jens Hjernøes Vej, hvor virksomheden Kemira indtil fornyligt har haft aktiviteter og anlæg. Der indkom et projekt, som har dannet baggrund for denne lokalplan. Projektet lever op til Masterplanens intentioner om at skabe en attraktiv boligbebyggelse, der er tilpasset den uformelle og åbne karakter, som ønskes i det meste af Nordhavnen og særligt i det pågældende delområde, som i Masterplanen er benævnt Havneøen. For Havneøen er der følgende målsætninger:

Byen for alle

Havneøen skal være præget af det maritime liv med kontakt til vandet, som skal være nærværende overalt.

Stemningen skal være hyggelig og uformel.

Virksomheder skal kunne tilpasses det rekreative miljø og nye boligområder.

Rammer for det gode liv

Der skal skabes rum for leg, aktivitet og ophold samt forskellige events, f.eks. stævner.

Boligområder skal tilpasses den uformelle stemning og ret lille skala.

Promenaden langs havnebassinnet skal gøres attraktiv mht. udformning og støttepunkter.

Adgang til vandet

Muligheden for at anlægge et fjordbad i forbindelse med renovering af estakaden (lystbådehavnens østlige ”mole”) skal undersøges.

Både- og opholdsbroer, trapper mv. skal sikre ”nærkontakt” til vandet.

Slipper mellem bygningerne skal sikre udsigten til vandet fra de bagvedliggende bebyggelser

De målsætninger, der har relevans for nærværende lokalplan, er indarbejdet i planen. Desuden sikrer lokalplanen at byggeriet indrettes efter, at der kan forekomme støj fra virksomheder på Sydhavnen og fra fortsat eksisterende virksomheder på Nordhavnen, eksempelvis med støjisolering.

Formål med lokalplanen

  • området bliver en aktiv og attraktiv del af byen og overvejende offentligt tilgængeligt
  • ny bebyggelse får en lys og åben karakter og udformes i princippet som vist på illustrationsplan og visualiseringer
  • parkeringspladserne indrettes i konstruktion
    arealerne omkring husene fremstår overvejende med en åben og grøn karakter
  • promenaden langs vandet indrettes til gående og cyklende færdsel for offentligheden og til aktiviteter i forbindelse med vandet, herunder at skibe kan lægge til kaj
  • boliger sikres mod oversvømmelse som følge af havstigning