Eksisterende lokalplaner

Den sydøstlige del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 148, Delområde D, der udlægges til Aktiviteter og bebyggelse med tilknytning til søsport m.v.. Herunder klubhuse, fiskerhuse, butikker, restauranter, servicefaciliteter, mindre værksteder, p-plads, opholds- og legeområder m.v. Det pågældende område fungerer i dag som servicekaj. Nærværende lokalplan er ikke i overensstemmelse med Lokalplan 148, og lokalplan 148 ophæves for området når den nye lokalplan træder i kraft. Områderne øst for lokalplanområdet er ligeledes omfattet af Lokalplan 148, delområde D, og området nord for lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 148, delområde C, der udlægges til vinteropbevaring af både. Lokalplan 148 forventes at blive helt eller delvis erstattet af lokalplaner der muliggør omdannelse til byformål, i overensstemmelse med de overordnede principper i Masterplan - Horsens Havn 2010.