Overordnet planlægning

Havne og havneanlæg

Statslige mål

Det er et mål at sikre de bedst mulige betingelser for den fortsatte udvikling af havne, som udgør effektive transportknudepunkter og erhvervsområder for aktive konkurrencedygtige virksomheder, i samspil med udviklingen af byen i øvrigt.
Det er et mål, at der på nationalt niveau er tilstrækkelige arealer til havneformål og til lokalisering af erhverv, der anvender søtransport, f.eks. havnearealer til opretholdelse af energiforsyningen, herunder forsyning med og fremstilling af biobrændsler, udskibning af olieprodukter, elværkernes havne og oplag mv., og arealerne udvikles og placeres, så de er placeret hensigtsmæssigt i forhold til den øvrige infrastruktur. Det er ligeledes et mål, at planlægningen ikke hindrer udviklingsmulighederne for håndtering af godstyper, som er af national betydning for godstransporten eller erhvervslivets vækstbetingelser som containergods og vindmøller. På nationalt niveau skal der sikres arealer til overordnede trafikforbindelser og godsstrømme f.eks. RO/RO eller færgefart. Det er et mål, at der sikres en regional fordeling af havnearealer med faciliteter for losning og distribution af marine råstoffer.

Vurdering ift nærværende lokalplan

Det er Horsens Kommunes hensigt at sikre erhvervshavnen gode udviklingsmuligheder, ligesom det indgår i Erhvervshavnens strategi at 'Havnen skal indgå i løbende og konstruktiv dialog med kommunen om den optimale udnyttelse af havnen, så erhvervshavn og beboelse kan eksistere ligeværdigt side om side'. I praksis kan særligt støjende aktiviteter henvises til særlige (evt. afskærmede) arealer på havnen eller til særlige tidspunkter. På længere sigt forventers det at havnen udvides mod øst, således at afstanden mellem støjende aktiviteter og nye boligområder på Nordhavnen kan øges. Derudover påbyder lokalplanen at nye boliger og tilhørende opholdsarealer i nødvendigt omfang skærmes mod støj. Se også afsnittet Miljøpåvirkninger.