Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Området er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde HR.00.04.E.2., som udlægger en stor del af Nordhavnen til erhvervsområde med havneerhverv. De generelle anvendelsesbestemmelser er: Industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed med mulighed for enkelte boliger til bestyrer, portner eller lignende. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen, og sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et tillæg 36 til Kommuneplan 2013. Tillægget skal ses i sammenhæng med den forventede ændringer i kommuneplanens rammer og retningslinjer for Nordhavnen i forbindelse med omdannelsen til byformål. Her påregnes de nordlige og østlige dele af Nordhavnen udlagt til centerområde, de østlige og sydlige udlagt til blandet bolig og erhverv, bortset fra de sydøstligste områder ved lystbådehavnen som udlægges til rekreativt område. Kommuneplantillæg 36 til Kommuneplan 2013 udlægger derfor en ny ramme for det aktuelle lokalplanområde til Blandet bolig og erhverv.

Se tillæg 36 til Kommuneplan 2013 her.