Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplaner i kystnærhedszonen. Området ligger indenfor de kystnære dele af byzonen, hvorfor der skal redegøres for den visuelle påvirkning af landskabet.

Boligbebyggelsen, der er på op til 6 etager (over en plint der rummer parkering) med en maksimal topkote på 26.00 DVR høj vil påvirke kystlandskabet, da den vil være synlige fra fjorden. På havneområder er høje bygninger ikke fremmede, da der i forvejen er siloer og høje skorstene. Således er Danafeeds højeste bygning et par og tredive meter højt, og Hornsyld Købmandsgårds ca. ti meter højere. Boligbebyggelse som er under opførelse på Havnetrekanten i i Inderhavenen er op til 12 etager.

Bygninger i den pågældende højde skønnes nødvendigt for at give mulighed for et stort antal boliger i dette attraktive, centralt beliggende, kommende byområde. Disponeringen af bebyggelse har bl. a.til hensigt af sikre gode forbindelser for offentligheden til den kommende havnepromenade og at bebyggelsen ikke blokerer for udsigten til havnebassinet fra kommende boligbebyggelser mod nord. Da bygningerne samtidig er udformet med smalle bygningskroppe i lighed med siloer, er det Horsens Kommunes opfattelse, at de nye bygninger vil falde naturligt ind i området, og i kraft af sin relativt beskedne højde ikke påvirke kystlandskabet væsentligt.