Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen, at

  • området bliver en aktiv og attraktiv del af byen og overvejende offentligt tilgængeligt
  • ny bebyggelse får en lys og åben karakter og udformes i princippet som vist på illustrationsplan og visualiseringer
  • parkeringspladser indrettes i konstruktion
  • arealerne omkring husene fremstår overvejende med en åben og grøn karakter
  • promenaden langs vandet indrettes til gående og cyklende færdsel for offentligheden og til aktiviteter i forbindelse med vandet, herunder at skibe kan lægge til kaj
  • boliger sikres mod oversvømmelse som følge af havstigning

2.1 Området ligger i byzone og omfatter Matr. nr. 1023b, 1023d, 1023k, del af 1023ad og del af 1023ø, Horsens Bygrunde og alle matrikler der udstykkes herfra. Der henvises til Kortbilag 1, Lokalplanafgrænsning.

3.1 Området kan anvendes til boligformål, liberale erhverv, offentlig og privat service, der understøtter offentlighedens rekreative anvendelse af området, primært promenaden og det tilstødende havnebassin.

Redegørelse

Projektet, der er baggrund for lokalplanen, indeholder udelukkende boliger, men lokalplanen tillader at der indrettes servicevirksomheder, cafeer, klubber mv, der understøtter byens liv og/eller rekreative formål med forbindelse til brugen af havnebassinet.

Området kan ved udstykning opdeles i etaper.

5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes via Jens Hjernøes Vej og Lystbådehavnen, som vist på bilag 3.

5.2 Vejadgange og ramper skal placeres vinkelret på vejanlægget de tilsluttes. Oversigtsarealerne ved udkørsel fra ejendommen/ejendommene skal tilgodese gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne må der således ikke være beplantning eller etableres rækværker, jordvolde, støttemure eller lignende som generer oversigten.

5.3 Strækningerne A-B, a-d, e-b og f-c på kortbilag 3 Fremtidige forhold skal udlægges som brandvej. Se også §10.

5.4 Gangarealerne/stierne e - b og f - c mellem Jens Hjernøes Vej og promenaden a - d langs havnebassinet skal være offentligt tilgængelige som stianlæg og derudover skal promenaden a – d kunne anvendes til aktiviteter i forbindelse med havnebassinet samt til fortøjning af skibe.

5.5 Der skal anlægges veje og stianlæg/stiforbindelser jf. kortbilag 3 og 4.
Veje- og stier udlægges med følgende tværprofil:
Brandvejen A – B skal anlægges i mindst 3 m bredde og fremstå som markeret græsflade (græsarmering) eller en del af en befæstet overflade som kan anvendes som stianlæg. Stianlægget A –a som kan udgøre en del af brandvejen A – B skal udlægges i mindst 3 m bredde og befæstes i belægning med lysegrå betonfliser, in situ støbt beton, granit eller tegl eller kombinationer heraf.
Ind-/udkørslerne til parkeringsanlæggene anlægges i mindst 5 m bredde og udlægges i fast belægning i belægning med lysegrå betonfliser/-sten, in situ støbt beton, granit, asfalt eller tegl eller kombinationer heraf.
Stierne e – b og f – c udlægges i minimum 4 m bredde og befæstes i belægning med lysegrå betonfliser, in situ støbt beton, granit eller tegl eller kombinationer heraf. Stierne skal fungere som brandveje.
Promenaden a – d udlægges i mindst 7 m bredde og udformes, så den indgår som en del af en kommende promenade for gående og cyklende mellem inderhavnen og lystbådehavnen. Promenaden skal fremstå med robuste og karakterfulde materialer som træ, betonfliser, in situ støbt beton, asfalt, granit eller i kombinationer heraf. Der kan etableres servicefaciliteter til brug for rekreativ brug af vandet. Promenaden skal fungere som brandvej.

5.6 Der kan være elementer i belægningerne, der synliggør afledningen af regnvand på overfladen.

5.7 Der skal etableres vej-/ stibelysning på vejene/stierne mellem bebyggelsen, samt på promenaden. Belysningen udføres i h. t vejreglerne og med armaturer i overensstemmelse med Horsens Kommunes belysningsmanual eller kommunens praksis. Der anvendes nedadrettede armaturer med en lyspunkthøjde på ca. 4 m på vej- og stianlæggene. Langs havnebassinet kan suppleres med pullertlygter eller anden orienteringsbelysning.
Belysningen må ikke virke blændende.

Redegørelse

Lokalplanområdet er bilfrit, bortset fra parkeringpladserne og adgangsveje til parkeringspladserne. Promenaden langs vandet og stierne mellem Jens Hjernøes Vej og promenaden er forbeholdt gående og cyklende.
Promenaden langs vandet skal være mindst 7 m bred, fordi den indgår i den påtænkte forbindelse mellem byen og lysbådehavnen og skal kunne rumme forskellige former for færdsel og ophold samt rekreative og kulturelle aktiviteter i forbindelse med havnebassinet.
Altaner med underkant min. 2,5 m over promenaden (jfr bilag 4 Illustrationsplan) kan overskride 7 m linjen.

6.1 Der etableres mindst 0,5 parkeringsplads pr bolig.

6.2 Parkeringspladser må kun placeres i plint eller konstruktion, i princippet som vist på bilag 4, Illustrationsplan.

6.3 Der etableres mindst 2 cykelparkeringsplads pr bolig.

Redegørelse

De parkerede biler skjules i begrønnede plinte under/ved bygningerne, således at området mellem husene kan få en åben og grøn karakter, der indbyder til ophold og understøtter det grønne og uformelle præg der tilstræbes på den påtænkte Havneø (den del af Nordhavnen, der afgrænses af en kommende kanal nord for lokalplanområdet).
Parkeringskravene er i overensstemmelse med Horsens Kommunes parkeringsstrategi 2015. Det forventes at der anlægges 1 p-plads pr bolig, hvilket er højere end parkeringsstrategiens norm på 0,5 p-pladser pr bolig i det pågældende område, men det vurderes at være acceptabelt fordi p-pladserne er skjult i plinte.

7.1 Lokalplanområdet skal forsynes med kollektiv varmeforsyning og hele området er omfattet af tilslutningspligt til den den kollektive varmeforsyning.

7.2 Lokalplanområdet forsynes med vand fra Horsens Vand A/S.

7.3 Området skal tilsluttes forsyningens kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S og Teknik og Miljø. Overfladevand kan ledes uforsinket til havnen. Der skal etableres sandfang forinden udledning.

7.4 Vedr. belysning henvises til §5.

8.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne angivet på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

8.2 Ny bebyggelse skal i omfang og placering være i principiel overensstemmelse med kortbilag 4, Illustrationsplan. De enkelte bygninger kan dog roteres frit, for at opnå den bedste helhedsløsning i forhold til udsigt og opholdsarealer

8.3 Der må etableres i alt 12.500m2 etagemeter excl. arealer i nederste dæk (parkeringspladser, udenomsrum og supplementsrum).

8.4 Stuegulvskote skal være mindst 2,60 DVR.

8.5 Bebyggelsen skal variere mellem 4, 5 og 6 etager (excl. parkeringsdæk/plint) ligeligt fordelt.

8.6 Ingen bygningsdel eller teknisk installation må overstige kote 26,0 DVR.

8.7 Dele af bygningerne kan indrettes til udadvendte funktioner, som cafè eller lignende.

8.8 Dele af bygningerne kan indrettes til fælleslokaler for beboerne.

8.9 Der kan opføres småbygninger langs promenaden langs havnebassinet for at understøtte offentlige, rekreative eller kulturelle formål.

Støjforhold trafik

8.10 For støjbelastede boliger skal det sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj, ikke overstiger 33 dB Lden for boliger og 38 dB Lden for kontorer med lukkede vinduer og døre og åbne udluftventiler, jf. Bygningsreglementet.

8.11 Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (boliger) overstiger Lden = 58 dB må støjniveauet indendørs med åbne vinduer i sove- og opholdsrum ikke overstige Lden = 46 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Kravet skal være overholdt med 1 vindue åbent.

8.12 Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (kontorer) overstiger Lden = 63 dB skal der indendørs med åbne vinduer overholdes Lden = 51 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Der kan ses bort fra kravet hvis der ikke er oplukkelige vinduer, eller hvis der er sikret ventilation på anden måde.

8.13 Der skal kunne anvises velbeliggende udendørs opholdsarealer med et konstant udendørs støjniveau, der ikke overstiger Lden = 58 dB
for boliger og Lden 63 dB for erhverv jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007.

Støjniveau virksomhedsstøj

8.14 Boliger skal støjisoleres i forhold til støj fra virksomheder og havneaktivitet. Jf. Vejledning 5/1984 og tillæg til vejledning 5/1984 , juli 2007 skal det sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som støj fra virksomheder og havneaktiviteter påfører boliger ikke overstiger følgende grænseværdier indendørs i sove- og opholdsrum med 1 vindue åbent.
mandag - fredag kl 07-18 og lørdage kl 07-14: 43 dB(A)
mandag - fredag kl 18-22, lørdage kl 14-22 og søn- og helligdage kl 07 - 22: 33 dB(A)
alle dage kl 22-07: 28 dB(A)

8.15 I forhold til erhverv, skal det sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 35 dB(A) med lukkede vinduer. Kravene gælder i princippet kun, hvis støjgrænserne 55/45/40 dB er overskredet udendørs på facader.

8.16 Der skal være adgang til velbeliggende udendørs opholdsarealer, der er afskærmet i forhold til støj fra virksomheder og havneaktiviteter. Jf. Vejledning 5/1984 skal det sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som støj fra virksomheder og havneaktiviteter påfører det udendørs opholdsareal ikke overstiger følgende grænseværdier for boliger:
mandag - fredag kl 07 - 18 og lørdage kl 07 - 14: 55 dB(A)
mandag - fredag kl 18-22, lørdage kl 14-22 og søn- og helligdage kl 07-22: 45 dB(A)
alle dage kl 22 - 07: 40 (55) dB(A). I parentes er angivet spidsværdi om natten.
I forhold til erhverv, skal det sikres, at støjniveauet på udendørs opholdsarealer ikke overstiger 55 dB(A).

Redegørelse

Placeringen og grundplanen for de 6 blokke kan justeres, eksempelvis i forbindelse med detailprojekteringen, men helhedsindtrykket skal følge lokalplanens illustrationer og bestemmelser, således at bebyggelsen fremstår åben og varieret.

9.1 Ny bebyggelse udformes i princippet som vist på bilag 4 Illustrationsplan og bilag 5 Facader.

9.2 Facader skal fremstå primært i lys tegl. Mindre partier kan fremstå i andre materialer.

9.3 Dele af facader og andre bygningsdele kan begrønnes med slyng- og klatreplanter.

9.4 Ingen bygningsdele må fremstå i signalfarver.

9.5 Bebyggelsen skal have et samlet arkitektonisk udtryk.

9.6 Bebyggelsens hovedindgange skal etableres i niveau med parkeringsplintene, og de skal ved udformning og belysning fremstå tydelige.

9.7 Renovationsstationer skal placeres og udformes i harmoni med bebyggelsen, eller der vælges systemer helt eller delvist under terræn.

9.8 Småbygninger på eller ved promenaden langs vandet skal fremstå i dæmpede farver og visuelt være i samspil med havnemiljøet.

Redegørelse

Bygningernes facader påregnes udført i tegl i lyse farver, som vil tilføre bebyggelsen en stoflighed, som virker indbydende, også på tæt hold. Visualiseringerne i lokalplanens redegørelse skal primært vise bebyggelsens volumen og er valgt i en neutral, næsten hvid farve.
Bebyggelsen kan opføres etapevis, men efter en samlet plan, der sikrer at den samlede bebyggelse vil fremstå som en helhed.

10.1 Området disponeres i overensstemmelse med Bilag 3, Fremtidige forhold og i princippet som vist på Bilag 4 Illustrationsplan.

10.2 De fælles udendørs opholdsarealer indenfor lokalplanområdet er fælles for området som helhed.

10.3 I tilfælde af etapedelt byggeri skal ubebyggede områder fremtræde i ryddelig stand.

10.4 Alle terrænoverflader skal befæstes eller begrønnes med hjemmehørende græsser, urter og træer, som understøtter områdets nye identitet.

10.5 Skråninger, herunder evt. synlige sider af plintene, skal fremstå i hjemmehørende græsser, urter og træer, som gives gode vækstbetingelser og sikres mod erosion. Mindre terrænspring langs stier og veje kan optages i blokke/mure i lys beton, alternativt stål og træ og/eller som blødt formede skråninger.

10.6 Zonen mellem friarealerne mellem bebyggelsen og promenaden langs havnebassinet skal udformes terrasseret med lyse betonelementer, heraf mindst 60% apteret med bænkesæder i træ.

10.7 Træer og andre planter skal have ophav i kystnære zoner. Valgte arter skal skabe en artsammensætning, der bidrager til øget biodiversitet og minimerer behovet for mekanisk vedligehold. Plantearbejder udføres iht. Normer og Vejledning for anlægsgartnerarbejder i nyeste udgave.

10.8 Der må ikke opsættes hegn i terræn, bortset fra nødvendige værn ved terrænspring samt hegn/mure i forbindelse med nødvendig afskærmning for støj og vind og for affaldsbeholdere.

10.9 Skiltning i terræn og på bygninger skal begrænses mest muligt i omfang og størrelse.

Redegørelse

Overordnet består lokalplanområdet af en offentlig promenade langs havnebassinet og en bebyggelse med etageboliger. Promenaden skal udformes, så den indbyder til passage, aktivitet, ophold og adgang til vandet for offentligheden og områdets beboere. Afhængigt af den endelige kotering af området skal den samlede bebyggelse fremstå som een stor grøn 'naturpræget' ø med 6 boligblokke eller 3 mindre øer med hver to boligblokke. Det grønne, naturlige præg skabes af vandrette og varieret skrånende bevoksede flader, træer, buske og andre vækster som naturligt kan forekomme i kystnære områder. Der kan indgå partier med klippet græs. Terrænet udnyttes til at skabe opholdsplinte og -trapper. Der skal være private opholdsarealer med mulighed for støjskærme af glas, tegl eller begrønnede betonvægge. De øvrige grønne arealer skal overvejende fremtræde som halvoffentlige og må ikke indhegnes, bortset fra nødvendige værn ved trapper og andre terrænspring. Friarealerne skal fremtræde robuste og naturprægede og i en nutidig stil i overensstemmelse med byggeriet.
Der henvises i øvrigt til tekst og illustrationer i lokalplanens samlede redegørelsesdel i afsnittet Lokalplanens indhold.

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning, vandforsyning og kloak iht. §7.

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug uden Horsens Kommunes tilladelse, før det er dokumenteret at bestemmelserne om støjforhold i §8 er overholdt ved etablering af evt. nødvendige afskærmningsforanstaltninger mv.

Redegørelse

Bestemmelserne om støjafskærmning er en forudsætning for at der kan bygges boliger i området og skal sikre at Erhvervshavnens aktivitetsmuligheder ikke begrænses unødigt.

12.1 Der er medlemspligt for alle grundejere inden for lokalplanområdet.

12.2 Andelsboliger og/eller ejerlejligheder repræsenteres iht. deres vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende repræsenterer.

12.3 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne arealer, når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning. Promenaden langs havnebassinet er undtaget.

12.4 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet.

12.5 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.

Ingen bestemmelser.

Ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan 148 (Lokalplan for et område omkring Langelinie og lystbådehavnen) for området.