Miljøscreening

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal
foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Teknik og Miljø har i afgørelsen lagt vægt på hensynet til det visuelle miljø, offentlighedens adgang til havneområdet, trafikale forhold, jordforurening samt støj og anden miljøpåvirkning fra omgivende virksomheder, herunder Horsens Havn.

Planens realisering vil påvirke det visuelle miljø. Det vurderes som positivt at de nuværende tankanlæg og erhvervsbygninger nedrives. Det er Teknik og Miljøs opfattelse, at de nye bygninger vil indpasses i harmoni med havneområdets eksisterende bygninger og med de nye bygninger, der forventes opført i de kommende år som led i Nordhavnens omdannelse til bolig og kontorformål mv. Set fra fjorden vil bebyggelsen falde naturligt ind i byfronten. Bebyggelsen består af fritstående bygninger som tillader kik fra de bagved liggende områder til havnen.

Offentlighedens forbedrede færdsels- og opholdsmuligheder langs havnekajen og gennem bebyggelsen betragtes som positivt. Ligeledes er det positivt at biler skjules i begrønnede plinte.

I forbindelse med fjernelse af eksisterende tankanlæg på grunden skønnes risikoen for yderligere jordforurening at være elimineret, og risikoen for udsivning af skadelige stoffer til havmiljøet reduceres i forbindelse med bebyggelse af området, idet nedsivningen af regnvand til den forurenede jord mindskes og der foretages renovering af kajkanter.

I lokalplanen er bestemmelser om, at bygninger og bebyggelse indrettes, så de vejledende støjgrænser ikke overstiges for opholds- og soverum og udendørs opholdsarealer.

Lokalplanen giver mulighed for op til 90 boliger med deraf afledt trafik med overvejende personbiler. Områdets centrale beliggenhed og den kommende promenade til midtbyen langs havnebassinet giver forventning om, at mange beboere vil anvende cykler. Trafik med tankbiler til og fra de eksisterende tankanlæg ophører.

Horsens Kommune har vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1 nr. 3.