Lokalplanens gennemførelse

I forbindelse med omdannelse af Nordhavnen til bymæssige formål vil terrænnet blive hævet for at sikre mod oversvømmelse på grund af klimaændringer med stigende havniveau mv. Lokalplanområdet er beliggende i et område der i Masterplan - Horsens Havn er benævnt Havneøen. I dette dette område forventes terrænkoten for vejarealer at blive hævet til ca kote 1,8. Promenaden langs havnebassinet forventes ligeledes at skulle ligge i kote 1,8. Nye boliger skal have en gulvkote på mindst 2,6. Parkeringspladser, som placeres lavt, som i dette tilfælde under bygningerne, anbefales sikret til kote 2,6 ved hjælp af 'bump' på indkørslen, vandtætte skodder eller lignende.

Etableringen af vejene i den endelige kote og geometri forventes at ske i etaper. Horsens Kommune, som ejer de omkringliggende veje, vil i samarbejde med bygherren sikre gode adgangsforhold inden boligernes ibrugtages. Tilsvarende vil bygherre og kommune samarbejde om etablering af zonen mellem den ny boligbebyggelse og kommende promenade langs havnebassine

Oversvømmelse pga. højvande, Jens Hjernøes Vejs østlige del