Øvrig planlægning

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

I hht. § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af, om planlagte aktiviteter kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000område) væsentligt, og om aktiviteterne kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU).

Nærmeste Natura 2000områder er habitatområde H236 Bygholm Ådal ca. 8 km øst for lokalplanområdet og habitatområde H 52 og fuglebeskyttelsesområde F36 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave ca 6 km øst for lokalplanområdet. Pga. projektets omfang og afstand til nærmeste Natura 2000område, vurderes det, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af arter eller naturtyper på Natura 2000områdets udpegningsgrundlag. Projektet er derfor foreneligt med målsætningerne for de vedtagne Natura 2000planer for området.

Der er registreret flere bilag IV arter inden for et område for 10x10 km, hvor projektområdet er beliggende. Registreringerne er foretaget af Aarhus Universitet, DCE. Projektarealet vurderes ikke at være egnet som hverken raste eller ynglested for beskyttede dyr eller planter, da arealet i dag er et etableret erhvervsområde. Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke arter på habitats direktivets bilag IV.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området er separatkloakeret. Spildevand skal ledes til Horsens Centralrenseanlæg og regnvand til havnen. Overfladevand kan ledes uforsinket til havnen. Der skal etableres sandfang forinden udledning.

P-pladser bør sikres mod skybrud.

I forbindelse med anlægsarbejder skal der redegøres for hvad der skal ske med grundvandet i forbindelse med evt. grundvandssænkning. Hvis det påtænkes at grundvandet skal ledes direkte til havnen, skal der redegøres for hvilke miljøfremmede stoffer der kan forventes at være i det oppumpet grundvand, og der skal ansøges om udledningstilladelse.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Horsens Vand A/S.

Kloakering

Området hører under Horsens Vand A/S.

 

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

Renovationskøretøjer må ikke foretage bakning ved afhentning af renovation i området.

 

Det er vigtigt, at evt. renovationscontainere indarbejdes diskret i området.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal søges genanvendt inden for området.

Jordforurening

Lokalplanområdet er kortlagt på henholdsvis vidensniveau 1 og 2 efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i betydningen ”registrering.”
V1 betyder, at der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.
V2 betyder, at der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Undersøgelser i lokalplanområdet har dokumenteret en betydelig forurening af jord og grundvand.

 

Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

 

· der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.

· der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.

· I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune.

 

Vilkårene stillet i medfør af ovenstående tilladelser skal uanset de øvrige lokalplanbestemmelser følges.

 

 

Grundvandssænkning

I forbindelse med anlæggelse skal der redegøres for hvad der skal ske med grundvandet i forbindelse med eventuel grundvandssænkning. Hvis det påtænkes at grundvandet skal ledes direkte til havnen, skal der redegøres for hvilke miljøfremmede stoffer der kan forventes at være i det oppumpet grundvand. Der skal ligeledes ansøges om udledningstilladelse