Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund og formål

Udviklingen af Bygholm Bakker følger den overordnede lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø. Hidtil er igangsat etablering af enklaverne Billeshave og Normandshave med åben-lav boliger (parcelhuse) og enklaven Munksbakke med tæt-lav boliger (rækkehuse). Herudover er der planlagt for enklaven Bjørnshave med åben-lav boligbebyggelse.

Som led i den fortsatte udvikling af området har administrationen i sommeren 2017 udbudt den sydøstligste boligenklave til salg. I lokalplan 1-2012 er enklaven 2.1, som svarer til Brahesbakke, udlagt til etagebyggeri i op til 3 etager og tæt-lavt byggeri. I udbuddet blev der endvidere åbnet for en mindre andel af byggeri i 4 etager og en mindre andel af åben-lavt byggeri. Ved bedømmelsen af indkomne tilbud blev der lagt vægt på kvaliteten af løsningsforslaget samt på den tilbudte pris. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte et tilbud, som indeholdt et skitseprojekt med punkthuse og rækkehuse, i alt 140 boliger, samt mulighed for et fælleshus. Bag tilbuddet var 3 investorer, som vil realisere hver sin del af bebyggelse, hvoraf ca en trediedel vil blive almene boliger. Det angivne fælleshus er en mulighed som bygherrerne ikke umiddelbart ønsker realiseret.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge supplerende bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og udformning, så der gives mulighed for at realisere det indkomne tilbuds skitseprojekt, med de ændringer aftalt med bygherrerne i forbindelse med accepten og udarbejdelsen af lokalplanforslaget og ændringer, der er vedtaget politisk efter den offentlige høring.

Lokalplanen supplerer Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.


Den centrale og østlige del af byudviklingsområdet Bygholm Bakker. Boligenklaverne Billeshave, Normandshave og Munksbakke er under udbygning, og der er i 2018 offentliggjort en lokalplan for Bjørnshave. Nærværende lokalplan omfatter enklaven 2.1 Brahesbakke.