Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Omkring skoven ved Bygholm Sø er der en 300 meter skovbyggelinje. Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at Horsens Kommune dispenserer fra skovbyggelinjen inden for lokalplanens område eller at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område.

Søbeskyttelseslinje

Da Bygholm Sø er over 3 ha, er den omfattet af en sø-beskyttelseslinje på 150 meter. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende, beplantes eller ændres i terrænet.

Lokalplanområdet berører ikke søbeskyttelseslinjen.

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje kapitel 6 og Lov om private fællesveje kapitel 8, §27) udarbejdes et projekt for veje og stier i området, som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselsovens § 100.

Museumsloven

Der er foretaget arkæologisk forundersøgelse indenfor lokalplanområdet.
Der er indenfor selve lokalplanområdet ikke gjort fund af fortidsminder. Umiddelbart udenfor lokalplanområdet er gjort fund af fortidsminder, der enten skal friholdes eller undersøges arkæologisk forud for anlægsarbejde. I bygge- og anlægsperioden skal lokaliteterne beskyttes med hegn eller lignende efter Horsens Museums anvisning.
Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på lokalplanområdet. Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves på den nævnte ejendomme, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.