Beliggenhed & eksisterende forhold

Området der planlægges for ligger i den nordøstligste del af Horsens by i et blandet byområde med en størrelse på ca. 3,25 ha eller 32500 m2. Området "gennemskæres" af Langmarksvej, som inden for området munder ud i Sundvej. På den vestlige del af Langmarksvej ligger delområderne 1- 3, som i dag rummer henholdsvis boliger med tilhørende fælleshus , "pensionisthaver" / grønt område og et fjernvarmeværk. Den østligste side af Langmarksvej, delområde 4, er i dag bebygget med erhvervsbebyggelse i form af dagligvarebutikker og andre butikker / liberale erhverv.

Området der planlægges for er i den gældende Kommuneplan ikke registreret som støjbelastet areal. I Kommuneplan 2017 er områderne langs Langmarksvej og Sundvej dog registreret som værende støjbelastet. Der bør derfor i forbindelse med vejomlægningerne indtænkes foranstaltninger mod trafikstøj for den eventuelle fremtidige støjfølsomme anvendelse.

Lokalplanafgrænsning