Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Ansøgningen om etablering af en dagligvarebutik på Sundvej 111 -115 var i overensstemmelse med gældende lokalplan men i strid med den gældende Kommuneplan 2013, idet arealrammen for detailhandel i Bydelscenter Sundvej var opbrugt. Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen - Tillæg 38 til Kommuneplan 2013, Bydelscenter, Sundvej, Horsens.

Der sker med nærværende lokalplan ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Kommuneplanens Hovedstruktur og Retningslinier.

Lokalplanen er ligeledes i overensstemmelse med det ovennævnte kommuneplantillæg. Der er overensstemmelse mellem kommuneplantillæggets planramme HR.04.C.3. og nærværende lokalplans delområde 4.

Kommuneplantillægget udvider arealrammen for dagligvare- og udvalgsvarehandel inden for Bydelscenter Sundvej. Bydelscenter Sundvej udvides og underopdeles i 3 rammeområder; HR.04.C.1., HR.04.C.2. og Hr.04.C.3, som deler den samlede arealramme.

Arealrammen i hele Bydelscenter Sundvej øges med kommuneplantillægget fra 3.738 m2 til 6.900 m2 butiksareal.

Den maksimale butiksstørrelse på 2.000 m2 for dagligvarer fastholdes for så vidt angår rammeområderne HR.04.C.1 og HR.04.C.m mens den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer hæves til 2.200 m2 i rammeområde HR.04.C.2. Den maksimale butiksstørrelse på 500 m2 for udvalgsvarer fastholdes i alle 3 rammeområder, som bydelscentret omfatter.

Tillæg 38 til Kommuneplan 2013 er indarbejdet uændret i Kommuneplan 2017, hvorefter det vil fremgå af denne