Eksisterende lokalplaner

Lokalplanafgrænsningen for nærværende lokalplan er identisk med lokalplanafgrænsningen for den eksisterende og gældende "Lokalplan nr. 124 for et område ved Langmarksvej og Sundvej". Den eksisterende lokalplan blev udarbejdet i 1994/-95 for, blandt andet, at give mulighed for ombygning af 3 boligblokke fra pensionistboliger til ældreboliger samt opførelse af et tilhørende fælleshus.

Eksisterende Lokalplan er opdelt i fire delområder; A,B,C og D.

Delområde A må kun anvendes til ældreboliger med fælleshus samt vej-, sti-, parkerings- og opholdsarealer.

Delområde B må anvendes til pensionisthaver, grønt område og lignende.

Delområde C må kun anvendes til fjernvarmeværk

Delområde D må kun anvendes til centerformål (butikker, liberale erhverv m.m.). På den enkelte ejendom kan der indrettes en beboelse til indehaveren af virksomheden eller en til virksomheden knyttet medarbejder. Horsens Byråd skal give tilladelse dertil.

De nævnte delområders afgrænsning videreføres i nærværende lokalplan (som nye delområder 1 - 4). Anvendelses bestemmelserne i delområde A-C (nye delområde 1-3) videreføres. Anvendelsesbestemmelserne for delområde D ændres, idet nærværende lokalplan udarbejdes som følge af et § 14 forbud efter planloven for et ansøgt projekt om dagligvarebutik i dette område.