Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af lokalplanområdet efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslagene ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Arealreservationer (vej, ledninger o.lign.)
  • Trafikbelastning (kapacitet)
  • Trafiksikkerhed
  • Forurenet jord på arealet
  • Kystnærhedszone - byudvikling
  • Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)
  • Nedbør i forhold til klima

Arealreservationer (vej, ledninger o.lign)

Der skal reserveres det nødvendige areal, som sikrer at den påtænkte ændring af krydset Langmarksvej/Sundvej kan gennemføres i henhold til de overordnede planer for den fremtidige infrastruktur i Horsens, jf. ”Trafik 2030 – Strategi for fremtidens infrastruktur i Horsens”. Disse arealreservationer skal ud over det viste vejanlæg også sikre de nødvendige oversigtsarealer samt arealer, som indirekte indgår i vejprojektet, f.eks. til terrænreguleringer, håndtering af overfladevand ved større nedbørshændelser samt eventuel støjafskærmning mod tilstødende ejendomme.

Som det fremgår af tegningsbilag føres den østlige del af Sundvej over i Langmarksvej og den vestlige del af Sundvej føres frem til den nye linjeføring af Sundvej/Langmarksvej hvor den tilsluttes i et kanaliseret og signalreguleret kryds.

Det skal i lokalplanlægningen for område 1-4 sikres de nødvendige arealer til trafikbetjening af disse områder idet det skal iagttages at vejtilslutninger i eller i umiddelbar nærhed af det nye kryds ikke er hensigtsmæssigt.

Det overvejes at forlægge Hybenvej ca. 30 m mod nord-vest således at oversigtsforholdene og dermed de trafiksikkerhedsmæssige forhold tilgodeses. På længere sigt er det ligeledes overvejet at etablere krydset som et firbenet kryds således at område 4 bliver vejbetjent via det nye kryds Langmarksvej/Sundvej.

Trafikbelastning (kapacitet)

De planlagte ændringer af den overordnede infrastruktur jf. ”Trafik 2030 – Strategi for fremtidens infrastruktur i Horsens” skal sikre, at vejene også i fremtiden vil kunne bære trafikbelastningen og at de vejanlæg, som indgår i ringsvejssystemet i højere grad sikrer, at de mindre og mere forureningsfølsomme veje (veje der går igennem områder med stor befolkningstæthed) aflastes. Såfremt planerne for den overordnede trafikafvikling i Horsens vedtages og gennemføres vil krydset Sundvej / Langmarksvej, som en del af ringvejssystemet, derfor få en øget trafikbelastning (se denne lokalplan under, "Øvrig planlægning") De nye vejanlæg vil, i det omfang det er støj- og trafikmæssigt muligt, tage højde for denne øgede trafikbelastning med henblik på at støjgenerne fra henholdsvis Langmarksvej og Sundvej ikke forværres i forhold til situationen i dag. Trafikmængden på Langmarksvej vil øges. Som planerne for vejomlægningen er i dag vil vejen dog blive "trukket" længere væk fra boligerne på Hybenvej. Ved Sundvej er situationen omvendt. Her viser de fremskrevne trafiktal derimod, at antallet af biler vil falde.

Trafiksikkerhed

Det er på det foreliggende grundlag kun muligt at give en grov vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige forhold i relation til de påtænkte ændringer.

Ændringerne af vejanlæggene, som også vil skulle trafikbetjene områderne 1-4 i fremtiden udformes under iagttagelse af både de kapacitetsmæssige forhold og de trafiksikkerhedsmæssige forhold.

De svage trafikanter henvises i stort omfang til at anvende de separate stianlæg, som etableres langs vejanlæggene og ved krydsning af Sundvej og Langmarksvej til det signalregulerede kryds Langmarksvej/Sundvej hvor der etableres fodgængerfelter og cykelbaner.

Mindre vejtilslutninger til Sundvej og Langmarksvej bør udformes som overkørsler. Venstresvingning på Sundvej mod Steen Blichers Vej bør forbydes ligesom venstresvingning fra Sundvej mod butiksområdet (område 4) hvor der kun bør tillades kørsel højre ind og højre ud.

Forurenet jord på arealet

Delområde 1,2 og 3 svarende til området vest for langmarksvej er omfattet af områdeklassificering.

I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. gældende jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune.

I delområderne 3 og 4 er flere matrikler kortlagt efter jordforureningensloven. Det drejer sig om matriklerne 41i og 41r samt 25q Horsens Markjorde. Matriklerne er kortlagt pga. større kulbrinteholdige (olie/benzin) underjordiske tanke.

Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

• der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.

• der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.

• I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune.

I tillæg til ovennævnte skal det bemærkes, at der ligger to tankstation i delområde 4, hvoraf tankstationen på matr. 25af Horsens Markjorde ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Der findes dog større jordtanke på ejendommen.

Kystnærhedszone - byudvikling

I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal det sikres, at der ikke opstår en ny markant eller iøjnefaldende synlig bebyggelsesfront set fra kysten, fjorden eller fjordlandskabet.
Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da lokalplanen ikke giver mulighed for byggerier, som i højde og materialer adskiller sig fra hvad der allerede er muligt med den hidtil gældende planlægning for området vurderes det, at nærværende lokalplan ikke vil påvirke kystlandskabet negativt.

Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)

Området ligger i separatkloakeret statusopland (bortset fra det ubefæstede delområde 2, som ikke ligger i kloakopland). Det er indskrevet i lokalplanens bestemmelser, at der gælder nogle maksimale befæstelsesgrader inden for lokalplanområdet, og at der ved større befæstelse end dette skal ske intern forsinkelse af regnvand, svarende til den maksimale befæstelsesgrad, inden vandet ledes til den offentlige regnvandsledning. Det er områdernes anvendelse, som bestemmer den maksimale befæstelsesgrad, der er som følger: Åben-lav boligområde: 0,35; Tæt-lav boligområde/lav boligområde/etageboliger: 0,55; Erhverv: 0,8.

Nedbør i forhold til klima

Lavningen i svinget på Langmarksvej udgør et stort blue spot, som har et opland på 24 ha. I forbindelse med kraftige regnhændelser er der risiko for oversvømmelse af vejen, og syd for vejen til oplagsplads vest for værket. Desuden en række blue spots omring værket og internt i området. I forbindelse forundersøgelser for omlægning af krydset Langmarksvej / Sundvej og en del af Langmarksvej bør afvandingsforholdene undersøges grundigt og sikres og planlægges for at muliggøre afvanding – også i forbindelse med større regnvandshændelser som kraftig regn og skybrud.

Konklusion

Horsens Kommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Det er vurderet, at der oplyses tilstrækkeligt om fremtidigt mulige problemstillinger og at der under primært arealreservationer og trafiksikkerhed er redegjort for, at der ikke opstår uventede situationer, der ikke kan løses ved gennemførelse af lokalplanen og vejomlægningen. Lokalplanen antages derfor ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.