Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at præcisere plangrundlaget, så der skabes overensstemmelse mellem gældende kommuneplans retningslinjer for detailhandel og rammebestemmelser og denne lokalplans delområde 4.

1.2 at sikre delområde 1´s anvendelse til ældreboliger med fælleshus.

1.3 at sikre delområde 2´s anvendelse til pensionisthaver, grønt område eller lignende.

1.4 at sikre delområde 3´s anvendelse til fjernvarmeværk.

1.5 at sikre delområde 4´s anvendelse som centerområde, bydelscenter herunder dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlig og privat service, liberale erhverv og foreningsaktivitet.

1.6 at sikre areal til omlægning af vejkrydset Langmarksvej / Sundvej samt omlægning af en del af Langmarksvej.

1.7 at varetage klimahensyn gennem bestemmelser om befæstelsesgrader.

Redegørelse

Der henvises til nærværende lokalplans redegørelsesdel, "Baggrund og Formål".

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 205al, 25b, del af 25 p, 25 q, 25 af, 25 x, 127 b, 127 c, 41 q, 41 k, 41 i og 41 r, Horsens Markjorder

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.

2.3 Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2, 3 og 4

3.1 Delområde 1 må anvendes til ældreboliger med fælleshus.

3.2 Delområde 2 må anvendes til pensionisthaver, grønt område eller lignende.

3.3 Delområde 3 må anvendes til fjernvarmeværk.

3.4 Delområde 4 (identisk med kommuneplanramme HR.04.C.3.) må anvendes som centerområde, bydelscenter herunder dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlig og privat service liberale erhverv samt foreningsaktivitet.

Redegørelse

Der henvises til nærværende lokalplans redegørelsesdel, "Baggrund og Formål".
Delområde 2´s aktuelle anvendelse som pensionisthaver er haver som udlejes til byens borgere som små jordlodder, der kan anvendes til dyrkning af f.eks. grønt sager, frugt og eller blomster.

4.1 Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug i henhold til lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser.

4.2 Der kan udstykkes mindre arealer til placering af tekniske anlæg til områdets forsyning og lignende.

Redegørelse

Det skal være muligt at placere tekniske anlæg i området som eksempelvis transformerestationer.

5.1 Delområde 1 og 4 skal trafikbetjenes fra Sundvej og Langmarksvej.

5.2 Delområde 2 og 3 skal trafikbetjenes fra Langmarksvej.

5.3 Der skal sikres areal til omlægning af vejkrydset Langmarksvej / Sundvej samt til omlægning af en del af Langmarksvej. Se kortbilag 3, Fremtidige forhold. Til sikring af et "grønt vejforløb" kan der etableres vejtræer langs med de omlagte vejforløb.

Delområde 1

6.1 Personbiler; min. 2 pladser pr. bolig.

6.2 Cykelparkering; min. 2 pladser pr. bolig.

Delområde 3

6.3 Personbiler; min. 1 plads pr. 50 m2.

Delområde 4

6.4 Personbiler; Kontor og liberalt erhverv 1 plads pr. 50 m2, Dagligvareforretning 1 plads pr. 25 m2 samt 0,5 pr. ansat (Lager i relation til dagligvareforretning indgår ikke i m2-beregningen), Udvalgsvareforretning/særligt pladskrævende varegrupper 1 plads pr. 50 m2, Hotel 1 plads pr. værelse eller efter byrådets nærmere vurdering, Restauranter 1 plads pr. 8 siddepladser. Teatre/biografer, størst af 1 plads pr. 7 stole eller 1 plads pr. 50 m2, Forsamlingshus, Skole(folkeskole) 1 plads pr. 16 elever samt 1 plads pr. ansat, Skoler(voksenskole) 1. plads pr. 4 elever samt 1 plads pr. ansat, Daginstitutioner 1 plads pr. 8 normerede institutionsplaner, 1 plads pr. ansat.

6.5 Cykelparkering; Kontor og liberalt erhverv 1-4 pladser pr. 100 m2 kontor- og lagerareal, Dagligvare- og udvalgsforretninger 4-8 pladser pr. 100 m2 butiks- og lagerareal, Teatre/biografer 20-40 pladser pr. 100 brugere/gæster, Idrætshaller/anlæg 20-40 pladser pr. 100 brugere/gæster, Skoler og uddannelsessteder 40-80 pladser pr. 100 elever.

Handicapparkering

6.6 1-9 parkeringspladser udløser 1 alm. handicapparkeringsplads (3,5 x 5,0 m) og 0-1 til kassebiler (4,5 x 8,0 m), 10-25 parkeringspladser udløser 1-2 alm. handicapparkeringsplads (3,5 x 5,0 m) og 0-1 til kassebiler (4,5 x 8,0 m), 26-50 parkeringspladser udløser 1-2 alm. handicapparkeringsplads (3,5 x 5,0 m) og 1-2 til kassebiler (4,5 x 8,0 m), 51-75 parkeringspladser udløser 1 alm. handicapparkeringsplads (3,5 x 5,0 m) og 2 til kassebiler (4,5 x 8,0 m), 76-100 parkeringspladser udløser 2 alm. handicapparkeringsplads (3,5 x 5,0 m) og 3 til kassebiler (4,5 x 8,0 m).

Redegørelse

Parkeringsbestemmelser i øvrigt følger som udgangspunkt, Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015. For delområde 3 er der taget udgangspunkt i parkeringsstrategiens p-bestemmelser for erhverv.

 

7.1 Kabler, rør og ledninger til områdets tekniske forsyning skal fremføres som jordkabler.

7.2 Der skal ved nye veje og stier i området etableres belysning heraf.

7.3 Der skal etableres belysning af nye parkeringsarealer.

7.4 Der skal i lokalplanområdet være kollektiv varmeforsyning og hele området omfattes af tilslutningspligt til denne.

7.5 Der kan indenfor lokalplanområdet placeres mindre tekniske anlæg til områdets forsyning.

Redegørelse

Kravet om jordkabler er for at sikre områdets samlede visuelle udtryk og karakter. Dette er væsentligt i forhold til de omkringliggende boligområder og landskabet omkring Nørrestrand og Stensballe Sund.
Belysningen på parkerings-, sti-, og friarealer må kun rettes mod terræn, for at sikre trafikkanter og naboer mod at blive blændet.

Der skal være mulighed for at placere mindre tekniske anlæg til områdets forsyning.

Delområde 1

8.1 Bebyggelsesprocenten må højst være 60.

8.2 De eksisterende boligblokke må ikke opføres højere end 3 etager og fælleshuset ikke højere end 2 etager.

8.3 Bygningernes højde må højst være 13 meter målt fra terræn ved kælder til kiphøjde.

Delområde 2

8.4 må ikke bebygges.

Delområde 3

8.5 Bebyggelsesprocenten må højst være 40.

Delområde 4

8.6 Bebyggelsesprocenten må højst være 40

8.7 Bebyggelse må opføres i højst 2 etager og med en højde på maksimalt 10 meter.

8.8 Det maksimale butiksareal må være højst 2.200 m2. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker må være højst 2.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker må være højst 500 m2.

Redegørelse

Bestemmelserne skal udelukkende sikre, at der kan ske mindre om- og tilbygninger til det eksisterende byggeri i delområderne 1, 3 og 4 samt specielt for delområde 4 butiksstørrelserne i bydelscenter, Sundvej - Kommuneplanrammeområde HR.04.C.3.

9.1 Om- og tilbygning skal tilpasses de eksisterende bebyggelsers karakter.

9.2 Om- og tilbygning af bebyggelsen, skal ske ved anvendelse af samme eller sammenlignelige materialer og farver som eksisterende bebyggelse. Der kan dog etableres grønne tage og grønne facader.

9.3 Renovering af byggeriet skal ske ved anvendelse af de samme eller sammenlignelige materialer og farver som det eksisterende byggeri.

9.4 Ny bebyggelse skal fremstå med facader i mursten i blank murværk eller med behandlede overflader som f.eks. puds eller vandskuring. Der kan dog også etableres grønne facader.

9.5 Ny bebyggelse kan opføres med vandrette eller skrå tagflader. Tagbeklædninger /-materialer til skrå tagflader skal være tegl, listedækning (tagpap) eller zink. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer som f.eks. glaseret tegl. Der kan dog herudover etableres grønne tage.

9.6 Der må etableres solvarme- og solcelleanlæg såfremt de arkitektonisk integreres i byggeriet. Anlæggene skal udføres med antirefleksbehandlede overflader samt orienteres således de ikke blænder omgivelserne.

9.7 Ventilationsanlæg skal arkitektonisk integreres i bebyggelsen, så de ikke uden afskærmende konstruktion fremstår som synlige anlæg.

Redegørelse

Bebyggelsens ensartethed og farve er afgørende for områdets samlede udtryk. Derfor skal bestemmelserne sikre, at eventuel nybyggeri og om- og tilbygninger tilpasses den eksisterende bebyggelses karakter, så området ikke ændres markant .

At til- og ombygninger skal tilpasses den eksisterende bebyggelses karakter og arkitektur, skal ikke være til hinder for, at der kan etableres grønne facader eller tage i området. Da det grønne udtryk vil harmonere godt med nærheden til Nørrestrand og Stensballe Sund og desuden har en positiv virkning i forhold til miljø og klimatilpasning, skal det være muligt at etablere grønne tage og forskellige variationer af grønne facader.

Kravet om en antirefleksbehandlet overflade på solcelleanlæg baggrund af hensyntagen til de omkringliggende omgivelser. Det samme gælder kravet om at tekniske anlæg skal sløres med en arkitektonisk bearbejdning.

10.1 Terrænreguleringer inden for lokalplanområdet må ikke overstige +/- 0,5 meter. Undtaget herfra er terrænreguleringer som nødvendiggøres af vej- og trafikomlægninger samt evt. støjforanstaltninger.

10.2 I delområde 1 skal der anlægges udendørs opholdsareal svarende til 100 % af det bebyggede areal.

10.3 I delområde 4 skal der for erhvervsbebyggelse
udlægges
udendørs opholdsareal svarende til:
15 % af erhvervsareal
15 % af butiks- og centerformål

10.4 Der kan inden for området etableres støjafskærmende foranstaltninger som eksempelvis støjvold eller støjskærm. Støjafskærmende foranstaltninger skal sikres en visuel høj kvalitet i materiale, farvevalg og / eller ved beplantning.

10.5 For at begrænse afledningen af regnvand må der maksimalt være en befæstigelsesgrad på:
55 % for delområde 1
80 % for delområderne 3 og 4
Befæstes der tættere end dette, skal overfladevand forsinkes inden for området, til hvad der svarer til de nævnte befæstelsesgrader.

Redegørelse

Der er med hensyn til anlæg / udlæg af udendørs opholdsarealer taget udgangspunkt i de "Generelle rammer" i Kommuneplan 2017.
Udlægget ved erhvervsareal og butiks- / centerformål kan vurderes efter en konkret vurdering af hvad der udnyttes til lagerformål samt ligeledes ved tekniske anlæg og anden anvendelse og i øvrigt bebyggelse med anden anvendelse.
Der gives mulighed for etablering af støjafskærmende foranstaltninger, som kan være nødvendige for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder.

11.1 Før bebyggelsen tages i brug til de i § 3 nævnte anvendelse skal det sikres, at:

  • de i § 6 bestemte parkeringsfaciliteter er etablerede.
  • de i § 7 nævnte bestemmelser om belysning er etablerede.
  • i forhold til § 7 må ny bebyggelse ikke tages i brug før tilslutning til den kollektive varmeforsyning, offentlig kloak og renseanlæg.

Ingen bestemmelser.

13.1 Private servitutter og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18).

14.1 Eksisterende Lokalplan nr. 124 for et område ved Langmarksvej og Sundvej aflyses ved offentlig bekendtgørelse af nærværende lokalplan.

15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen efter planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt (ikke "handlepligt") til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jævnfør oven for.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.