Detailhandel

Det er Byrådets målsætninger på detailhandelsområdet blandt andet at fremme et stærkt og varieret butiksudbud i kommunen samt at sikre balance i butikslokaliseringen. Butikkerne placeres centralt i byerne (bymidten) - henholdsvis centralt i bydelene (bydelscentrene).

Nærværende lokalplans delområde 4 fastholder områdets anvendelse til centerformål for detailhandel i form af dagligvarebutikker og butikker til udvalgsvarer som en del af Bydelscenter Sundvej (område HR.04.C.3.). Den maksimale ramme til butiksareal inden for det aktuelle rammeområde er 2.200 m2. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 2.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 500 m2.

De vejledende grænseværdier for støjbelastning angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" skal overholdes. Lokalplanens bestemmelser muliggør opførelse eller etablering af støjafskærmende foranstaltninger i form af støjvold eller decideret støjskærm.

Der findes ikke eksisterende, støjfølsomme anvendelser inden for lokalplanområdet, som vil blive påvirket ved en gennemførelse af de ændrede rammer for butiksstørrelser. Det vurderes endvidere, at områdets rekreative og offentlige tilgængelige friarealer heller ikke påvirkes. Dette vurderes i øvrigt også ud fra den betragtning, at der ikke sker ændringer i anvendelsesmulighederne i forhold til hvad området i dag kan rumme.

Centerområdet ligger, i forhold til det overordnede vejnet, centralt placeret - også efter omlægningen af vejforløbet som denne lokalplan giver mulighed for. Der forventes ikke, på baggrund af de præciserede arealrammer for butiksstørrelser, at ske en forøgelse af trafikmængden i området ud over hvad den generelle befolkningstilvækst genererer. Det forventes primært at kunderne kommer fra lokalområdet / bydelen. Internt i området etableres de nødvendige parkeringspladser til butikkerne. Det vurderes, at vejbetjening og parkering i øvrigt ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det omgivende bymiljø.