Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Lokalplanen vil ikke kræve ændring af vejanlæg på Endelavevej. Tilkørselsforholdene til og fra anlægget, skal anlægges og dimensioners til tung lastbiltrafik.

Endelavevej har status af privat fællesvej fra midt for matr. nr 880 d og i østlig retning.

Parkering indenfor lokalplanområdet skal overholde kommunens parkeringsstrategi, herunder parkeringsnormen for etablering af parkeringspladser

Det vil ikke kunne accepteres at lastbiler standser og/eller parkerer på Endelavevej til gene for f.eks. Beredskabet eller deponiet/containerpladsen herunder kørslen til og fra dette område.

Vand- & natura2000-planer

Projektområdet ligger på havnen i Horsens og afvander til hovedvandoplandet Horsens Fjord (1.9), som der er udarbejdet vandplan for. Miljømålet for vandområdet Horsens Indre Fjord er god økologisk tilstand, men området er undtaget fra krav om målopfyldelse til senest 2021. Vandområdets samlede økologiske tilstand er vurderet ringe, især som følge af manglende udbredelse af ålegræs. Den maksimale deposition af kvælstof vurderes at være så lille, at det ikke udgør en væsentlig påvirkning i forhold til opnåelse af vandplanmål.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 56, som ligger 6,6 km væk i østlig retning. Mod vest ligger der også et Natura 2000- område, nr. 236 i en afstand på 7,1 km fra projektområdet.
Natura 2000-område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave dækker et karakteristisk østjysk fjordlandskab med morænekyster og lavt vand. I fjorden ligger de lave øer Vorsø, Alrø og Hjarnø. Alrø og Hjarnø er domineret af intensivt landbrug. På den fredede Vorsø er landbrugsdrift ophørt for over 50 år siden, og øen henligger som urørt tilgronings-skov. Ud for fjorden findes et stort relativt lavvandet havområde, der indeholder flere rev og holme, bl.a. Hov Røn, Søby Rev, Svanegrund og Møllegrund. Mod sydøst i området ligger den flade ø Endelave, hvis nordspids, Øvre, er fredet. Natura 2000-området omfatter habitatomområde nr. H52 (Horsens Fjord, havet øst for og Endelave) og fuglebeskyttelsesområde nr. F36 (Horsens Fjord og Endelave), som også er et Ramsarområde (se Figur 8.4-1).

Grundvand

Projektområdet er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og område med drikkevandsinteresser (OD), nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) samt indvindingsopland til almene vandforsyningsanlæg,

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området ligger udenfor spildevandsplanen, så der skal laves et tillæg til spildevandsplanen.

Området skal separatkloakeres og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg

Regnvandet ledes til Horsens Fjord ved privat udløb. Der skal anlægges et sandfang forinden udløbet. Der skal ansøges om udledningstilladelse ved Horsens Kommune.

Alternativt skal regnvandet afledes til forsyningens regnvandsledning. Regnvandet skal forsinkes til 1 l/s pr. ha inden det afledes til regnvandsledningen.

Kondensat kan udledes særskilt til fjorden. Miljøstyrelsen er tilladelsesmyndighed for særskilt udledning til fjorden af såvel kondensat som uforurenet overfladevand

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

Støj fra virksomheder

I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheden vil der blive stillet krav til, hvor meget virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Lokalplan området er kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven, som følge af den tidligere anvendelse til deponering af affald. Deponeringen på arealet blev indledt i 1933, og frem til 1974 blev alt affald fra Horsens by deponeret på pladsen. Efter 1974 er der kun deponeret ikke forbrændingsegnet affald og kemikalieaffald, dog stoppede deponeringen af kemikalieaffald i 1976.

Lokalplanområde er kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Dette betyder, at der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.
I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.
Vilkårene stillet i medfør af ovenstående tilladelser skal uanset de øvrige lokalplanbestemmelser følges.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Anlægget er et El producerende anlæg, og forsyner primært sig selv.

Varmeforsyning

Anlægget er et varmeforsynings anlæg, og opvarmes fra egen produktion af varme.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Horsens Vand.