Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres et nyt "bilhus" til salg af biler med tilhørende klargørings- og værkstedsfaciliteter samt udstillingsfaciliteter. Derudover giver lokalplanen mulighed for oplag af biler på arealet længst mod syd.

Bebyggelsen

Parallelt med og nærmest Vejlevej placeres "salgs og udstillingsbygningen" i en tvungen facadelinje 30 meter inde på grunden - målt fra vejskel. Værksteds- og klargøringshal opføres øst for denne. Bygningen mod Vejlevej vil fremstå enkel og præsentabel i lette konstruktioner og med store glaspartier. Den bagvedliggende værkstedsbygning kan udføres i tungere konstruktioner, men dog fortsat i en vis arkitektonisk kvalitet, idet bygningens nord- og sydfacader er synlige fra Vejlevej.

Adgang og  parkering

Adgang til lokalplanområdet for kørende trafik sker fra vejkrydset Vejlevej / Plutovej. En eksisterende stiadgang i skellet mod nord bevares og skal fortsat have offentlig adgang. Stien har forbindelse til boligområdet ved Overmarksvej (Junivej / Decembervej). I nedenstående afsnit er nævnt et eksisterende regnvandsbassin. Der er tinglyst en adgangsvej over grunden til dette regnvandsbassin. Adgangsvejen skal bevares eller der skal etableres en alternativ adgangsvej til bassinet.

Ubebyggede arealer

I lokalplanområdet mod Vejlevej er i dag et eksisterende regnvandsbassin, der er udpeget som § 3 beskyttet natur. Regnvandsbassinet skal bibeholdes i sin nuværende form og udstrækning. En stor del af de ubebyggede arealer vil blive udlagt til parkering og oplag af biler. For at sikre mindst muligt indblik til området sikrer lokalplanen at der beplantes og begrønnes i alle skel mod tilstødende ejendomme. Den eksisterende jordvold mod øst vil blive erstattet af en støjafskærmning. Samme støjafskærmning vil skulle etableres i lokalplanafgrænsningen mod nord. Det er et krav at støjafskærmningen begrønnes på begge sider. Mod Vejlevej pålægges der i lokalplanen en tvungen facadelinje på 30 meter målt fra vejskel. Arealet mellem byggeriet og vejen skal fremstå grønt. Der kan i begrænset omfang udstilles biler i arealet.

I arealet nord for Ringvej Syd skal den eksisterende læhegnsbeplantning bevares og suppleres med ny beplantning. Derudover skal der etableres beplantningsbælter i skellene mod boligområderne, som ligger mod nord og øst samt beplantningsbælte nord og øst om regnvandsbassinet.