Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Formålet med lokalplanen er:
1.1 at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til ehvervsformål i form af et bilhus til salg af biler med tilhørende klargørings-, vaske og værkstedshal samt lager og udendørs oplag af biler til videresalg. Derudover fastlægger lokalplanen at der i delområde 2 kan etableres liberalt erhverv.
1.2 at sikre vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Vejlevej - fra vejkrydset Vejlevej / Plutovej samt at  stiadgangen med offentlig adgang som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold skal bevares.
1.3 at fastlægge maksimale befæstelsesgrader samt skabe lavninger til opstuvning / forsinkelse af henholdsvis hverdags- og ekstremregn og derigennem varetage klimahensyn.
 
 

For delområde 1 gælder

1.4.1 at sikre at arealet mellem skel mod Vejlevej og den tvungne facadelinje langs Vejlevej (30 meter) fremstår som en grøn bræmme med begrænset mulighed for udstilling af biler som angivet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold og i § 3.1.2
1.4.2 at sikre en begrønnet støjafskærmning mod boligområderne mod nord og øst som angivet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold samt i øvrigt at sikre en beplantning efter strukturerne som angivet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

For delområde 2 gælder

1.5.1 at sikre en skærmende beplantning i delområdets skel mod nord, syd øst og vest for at modvirke indblik til delområdet. Der henvises til Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Redegørelse

Der må etableres erhverv i Virksomhedsklasse 1- 3. 
Vejlevej er en af Horsens bys vigtigste indfaldsveje. Det er vigtigt at fastholde en grøn og indbydende indfaldsvej til byen.
Begrænset udstilling af biler, i vejudvidelsesarealet er ligeledes afhængig af dispensation fra Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Trafik og Vej.
 

2.1 Lokalplanområdet ligger i byzone og består af matr.nr. 5 d Torsted by, Torsted (delområde 1) samt dele af matr.nre. 1, 21 a, 20 a og 16 a Ørnstrup by, Torsted (delområde 2). Området forbliver i byzone.

De enkelte delområders anvendelse er fastlagt til:

For delområde 1 gælder

3.1.1 Delområdet må anvendes til erhvervsformål i form af et bilhus til salg af biler med tilhørende klargørings-, vaske- og værkstedshal samt lager og udendørs oplag.
3.1.2 Delområdet må anvendes til udstilling af et begrænset antal biler, højst 10 stk.,  som må placeres i arealet mellem skel mod Vejlevej og den tvungne facadelinje (30 meter) og efter strukturerne som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
3.1.3 Det samlede bruttoetageareal til butikker til særligt pladskrævende varegrupper indenfor delområdet må højst være 2.000 m2. Det samlede bruttoetageareal for den enkelte butik må højst være 2.000 m2.

For delområde 2 gælder

3.2.1 Delområdet må anvendes til erhvervsformål i form af oplag af biler til videresalg samt byggeri i form af en klargørings - / værkstedshal. Derudover kan delområdet anvendes til liberalt erhverv.

4.1 Ingen bestemmelser.

Redegørelse

Reguleres af den gældende lovgivning.

5.1 Lokalplanområdet skal have adgangsvej for kørende trafik fra Vejlevej - fra vejkrydset Vejlevej / Plutovej i overensstemmelse med strukturerne som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
5.2 Den i matriklen udlagte sti over matr.nr. 5 d Torsted by, Torsted i lokalplanområdets nordligste del skal vedblive som stiforbindelse mellem Vejlevej og boligområderne nord og øst for lokalplanområdet.  
5.3 Der skal etableres tilstrækkelig(e) vejadgang(e) igennem lokalplanområdet til drift og vedligehold af regnvandsbassinerne, som er nummereret I - IV, se Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Redegørelse

Regnvandsbassinerne ligger dels inden for lokalplanområdet og dels udenfor lokalplanområdet. Som et led i lokalplanområdets regnvandshåndtering er det aftalt at adgang til drift- og vedligeholdelse af de nævnte regnvandsbassiner sker via lokalplanområdet.

6.1 Der skal anlægges mindst 1 P-plads pr. 50 m2 erhvervsareal.

Redegørelse

Bestemmelserne til parkering følger Horsens Kommunes parkeringsnorm for udvalgsvareforretning / særligt pladskrævende varegrupper i zone 3.

7.1 Der udføres separatkloakering. Spildevand ledes til det offentlige kloaknet efter anvisning fra Horsens Kommune, Teknik og Miljø. Regnvand ledes til eksisterende regnvandsbassiner indenfor  og udenfor lokalplanområdet samt til nyt regnvandsbassin som anlægges i forbindelse med udnyttelse af gældende Lokalplan 306 (regnvandsbassin II, se Kortbilag 3, Fremtidige forhold). Håndtering af regnvand skal ske efter anvisning fra Horsens Kommune, Teknik og Miljø.
7.2 Der kan etableres udvendig belysning af salgsarealer (25 lux), kundeparkering (10 lux) og interne færdselsveje (4 lux ). Belysningen monteres på bygninger og / eller som fritstående rørmaster i lokalplanområdets periferi - dog ikke i arealet mellem salgs- / udstillingsbygningen (den tvungne facadelinje) og skel mod Vejlevej. Eventuel belysning i lokalplanområdets periferi må have en maksimum lysstyrke på 2 lux)
7.3 Rørmasterne må have en maksimum højde på 8 meter. Der skal overalt anvendes lyskilder med asymmetrisk lysfordeling og lyskilder skal være monteret vandret og være uden blænding.
7.4 Udenfor åbningstid eller "ved ingen aktivitet" skal lysstyrken dæmpes med 2 - 4 lux.
 

Redegørelse

Regnvandsbassin II er en udvidelse af regnvandsbassinet, som fremgår af Lokalplan 306. Regnvandsbassinet strækker sig ind lokalplanområdet for denne nærværende lokalplan.
Dæmpning af lysstyrken med 2 - 4 lux uden for åbningstid eller "ved ingen aktivitet" skal sikre, at belysningen i lokalplanområdets periferi og af interne færdselsveje er ubelyste, mens lysstyrken på salgsarealer og kundeparkering dæmpes.

For de enkelte delområder gælder:

For delområde 1 gælder

8.1.1 Bilhusets salgs- og udstillingsbygning skal placeres i den tvungne facadelinje målt 30 meter fra skel mod Vejlevej. Byggeriet skal i øvrigt opføres indenfor byggefeltet - se Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
8.1.2 Bebyggelsesprocenten indenfor delområde 1 må være højst 60.
8.1.3 Salgs- og udstillingsbygningen må opføres i højst 2 etager og med en maksimum højde på 9 meter. Værkstedsbygningen (herunder klargørings- og vaskehal), skal ligge øst for salgs- og udstillingsbygningen og må have en maksimum højde på 8 meter. Der kan endvidere opføres et dæklager med en maksimum højde på 8 meter. Højder måles fra et af kommunen fastlagt niveauplan.
8.1.4 Ventilationsanlæg og afskærmende konstruktioner for ventilationsanlæg skal placeres på værkstedsbygningens tag og må have en højde på 2,5 meter målt fra tagfladen. Eventuelle solceller / solcelleanlæg skal ligeledes placeres på værkstedsbygningens tag og må have en maksimum højde på 1,5 meter. Ventilationsanlæg, solceller / solcelleanlæg med tilhørende teknik og installationer skal placeres mindst 3 meter fra værkstedbygningens sternkanter.
8.1.5 Værkstedsbygningens ydervægsfacader mod henholdsvis nord og syd skal opføres mindst 2 meter tilbagetrukket fra salgs- / udstillingsbygningens ydervægsfacader mod henholdsvis nord og syd (fortandet) for eksempel som vist på Kortbilag 4, Illustrationsplanen.
 

For delområde 2 gælder

8.2.1 Bebyggelsen (se § 3.2.1) skal opføres indenfor byggefeltet.
8.2.2 Bebyggelsesprocenten indenfor delområde 2 må være højst 10.
8.2.3 Byggeri indenfor delområde 2 må opføres i højst 2 etager og have en maksimum højde på 8 meter. Højder måles fra et af kommunen fastlagt niveauplan.

Redegørelse

Placeringen i en tvungen facadelinje 30 meter målt fra vejskel videreføres fra den gældende lokalplan 9-2007. Intentionen er, at indfaldsvejen fremstår som "et grønt strøg"  
For at udstillingsbygningen bliver den bygning, som eksponeres mest muligt mod indfaldsvejen , Vejlevej er der bestemmelser om at værkstedsbygningen skal være lavere end denne og at de 2 bygninger skal placeres "fortandet" for hinanden.
Niveauplan for delområde 1 vil ud fra terrænoplysninger givet under udarbejdelse af lokalplanen sandsynligvis ligge omkring kote 48.00 DVR 90 og for delområde 2 i kote 48.50 DVR 90.

9.1 Bygningerne inden for lokalplanområdet skal i deres hovedform være kubistiske og udvendige bygningssider skal generelt fremtræde i dæmpede farver. Undtaget herfra er mindre bygningsdele eksempelvis indgangspartier, som kan markeres i stærkere farver.

For delområde 1 gælder

9.2.1 Mindst 50 % af facaderne (nord, syd og vest) af salgs- og udstillingsbygningen langs Vejlevej skal udføres i ét primært facademateriale. Som materialer kan anvendes tegl, behandlede eller ubehandlede metaloverflader (kobber, zink, aluzink stål), beton (uden fritlagt stenmaterialer) og eller glas. Glas kan anvendes som både klimaskærm eller som bygningsglas (en beklædning).
9.2.2 Øvrige bygninger skal opføres i eller beklædes med ét primært facademateriale. Som materialer kan anvendes tegl, behandlede eller ubehandlede metaloverflader (kobber, zink, aluzink, stål) eller beton. Såfremt der anvendes beton kan det ske i formglat indfarvet beton eller med et fritlagt stenmateriale i sort eller mørkgrå nuance. Fritlagte søsten må ikke anvendes.
 

For delområde 2 gælder

9.3.1 Klargørings- / værkstedshallen skal opføres i eller beklædes med ét primært facademateriale. Som materialer kan anvendes tegl, behandlede eller ubehandlede metaloverflader (kobber, zink, aluzink, stål) eller beton. Såfremt der anvendes beton kan det ske i formglat indfarvet beton eller med fritlagt stenmateriale i sort eller mørkgrå nuance. Fritlagte søsten må ikke anvendes.

Redegørelse

Bebyggelsen skal byde velkommen til Horsens. Det er vigtigt at udstillings- / salgsbygningen får en arkitektonisk kvalitet i udformning og materialer, idet byggeriet ligger eksponeret ud mod en af de mest trafikerede indfaldsveje til byen.

10.1 Den maksimale befæstelsesgrad indenfor lokalplanområdet må ikke overstige 0,7. Overskrides denne befæstelsesgrad skal regnvand forsinkes forholdsmæssigt på egen grund før tilslutning til offentlig regnvandsledning, således at der ikke afledes mere regnvand end tilsvarende den maksimale befæstelsesgrad på 0,7.
10.2 Der kan etableres fast hegn indenfor lokalplanområdet til sikring mod tyveri. Faste hegn skal etableres i forbindelse med beplantning og efter strukturerne på kortbilag 3, Fremtidige forhold, således at det faste kun i meget begrænset omfang er synligt omkringliggende grunde / veje / arealer m.v.
 

For delområde 1 gælder

10.3.1 Arealet mellem Vejlevej (vejskel) og salgs- / udstillingsbygningen (den tvunge facadlinje) skal fremstå som grønt og ubebygget areal anlagt i klippet græs. I arealet kan etableres en lavning på cirka. 240 m3 til opsamling af regnvand. Nærmest bygningsfacaden kan der etableres en begrænset udstilling af højst 10 biler (placeret i felter) samt en kørevej langs bygningen. Udstillingsfelterne samt kørevejen skal udlægges i græsarmering og anlægges efter strukturerne på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
10.3.2 Der kan i arealet placeres højst 4 pyloner og højst tre flagstænger. Pylonernes højde må være være maksimum 3,5 meter og bredden må ikke overstige 1 meter. Der må alene skiltes / flages for butikker / virksomheder, som ligger inden for lokalplanområdet. Samme areal skal indeholde et "trug" som skal håndtere ekstremregn. "Truget" udformes som en lavning i arealet og anlægges i græs tilsvarende § 10.3.1.  
10.3.3 Fra den øverste del af brinken ved regnvandsbassin I skal der etableres en grøn  bræmme på mindst 10 meter til befæstet areal og / eller bebyggelse. Nord og øst for regnvandsbassin I skal der etableres beplantning bestående af træer og / eller buske. Nord for regnvandsbassin I kan beplantningen være solitære træer og / eller buske. Øst for regnvandsbassin I skal beplantningen udføres som beskrevet i § 10.4.1.
10.3.4 Mindst 1,5 meter fra skel mod boligområderne mod henholdsvis nord og øst skal der etableres en støjafskærmning med en højde på mindst 3,0 meter. Støjafskæmningen skal begrønnes på begge sider.

For delområde 2 gælder

10.4.1 I samtlige skel (delområdeafgrænsninger) skal der etableres et tæt levende læhegn. Undtaget herfra er skellet (delområdeafgrænsningen) mod Ringvej Syd og mod Regnvandsbassin II,  se Kortbilag 3, Fremtidige forhold. Læhegnet skal plantes i 2 rækker med 1,75 meter ml. rækkerne og skal bestå af buske, buskagtige og opstammede træer. Træerne plantes med en indbyrdes afstand på 3 meter og forskudt i rækkerne. Buske plantes med en indbyrdes afstand på 0,75 meter. Der vælges mindst 5 forskellige plantearter af både buske og træer i bæltet.
 
Plantevalg, buske:
Sargents æble (Malus sargentii)
Fjeldribs (Ribes alpinum)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Pibekvalkved (Viburnum lantana)
Kirsebærkornel (Cornus mas)
Benved (Eunymus europaeus)
Syren (Syringa vulgaris)
Hyld (Sambucus nigra)
 
Plantevalg, træer:
Stilkeg (Quersus robur)
Hæg (Prunus padus)
Engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna)
Æble (Malus sylvestris)
Mirabelle (Prunus cerasifera)
Alm. røn (Sorbus aucuparia)
Alm. hassel (Coryllus avellana)

Redegørelse

Arealet mellem Salgs- / udstillingsbygningen og skel mod Vejlevej  skal fremstå ubebygget, som en videreførelse af "det grønne strøg" fra den gældende lokalplan 9-2007.
Under udarbejdelsen af lokalplanen er der udarbejdet en vandhåndteringsplan. For at håndtere ekstremregn er det nødvendigt at der indenfor lokalplanområdet kan etableres en cirka 240 m3 lavning. Lavningen tænkes etableret i forarealet mellem vejskel og salgs- /udstillingsbygningen.
En del af forarealet mellem vejskel og salgs-/ udstillingsbygningen er pålagt en vejudvidelseslinje. Såfremt skiltning og / eller etablering af lavning er i konflikt med vejudvidelseslinjen skal der søges dispensation herfor. Dispensation vil være med betingelse om skadesløs fjernelse - altså uden udgift for kommunen.
En del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 150.
Det levende læhegn som beskrevet i 10.4.1 skal sikre at lokalplanens oplagsarealer skjules fra Vejlevej og fra de tilstødende boligområder. Læhegnet bliver tæt og lægivende og er ikke så plejekrævende, da buskene vil hæmme ukrudtsvækst. Plantesammensætningen giver visuel variation for mennesker, og vil bidrage som både spisekammer og skjulested for dyr.

11.1 Det er en forudsætning for ibrugtagning at:

§ 5.3, tilstrækkelige vejadgange til drift og vedligehold af regnvandsbassinerne skal være etableret.
§ 6.1, parkering skal være anlagt.
§ 10.3.2 om "trug" for håndtering af ekstrem regn er etableret.
§ 10.3.3, beplantning skal være etableret
§ 10.3.4, støjafskærmningen skal være etableret.
§ 10.4.1, beplantning skal være etableret.

12.1 Ingen bestemmelser.

I henhold til servitut redegørelser:

For delområde 1 gælder

13.1.1 Servitut om byggelinje mod Vejlevej tinglyst den 5. februar 1970. Ved etablering af skiltning, parkering, flagstænger og / eller lignende skal der søges dispensation ved påtaleberettigede, Horsens Kommune.
13.1.2 Servitut om kloakledning tinglyst den 28. februar 1974. Der skal tages kontakt til Horsens Kommune med henblik på aftale om omlægning.
13.1.3 Servitut om kabeltracé tinglyst den 17. august 1983. Der skal tages kontakt til ledningsejer med henblik på aftale om omlægning.
13.1.4 Servitut om tilslutningspligt til naturgas tinglyst den 2. juli 1987. Der skal tages kontakt til Horsens Kommune med henblik på dispensation fra eller aflysning af servitutten.

For delområde 2 gælder

13.2.1 Servitut om tilslutningspligt til naturgas tinglyst den 23. juli 1982. Der skal tages kontakt til Horsens Kommune med henblik på dispensation fra eller aflysning af servitutten. (Matr.nr. 20 a og 21 a Ørnstrup by, Torsted)

14.1 Eksisterende Lokalplan 9 - 2007, Horsens by Boliger, Ørnstrupvej, delområde 4 skal ophæves / aflyses ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre , der er indeholdt i lokalplanen.
15.3 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl. medmindre Horsens Kommunen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser fra lokalplanen af mere omfattende karakter kan kun gennemføres ved vedtagelse af en ny lokalplan.
15.4 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.