Detailhandel

Det er en forudsætning, at det areal, der ønskes etableret butikker til særlig pladskrævende varegrupper på, inddrages i kommuneplanens retningslinje 1.8.1 for detailhandlesstrukturen, når der  etableres detailhandel. Dette sker ved udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2017 sideløbende med nærværende lokalplan. Kommuneplantillægget kan læses under "Forhold til anden planlægning", Kommuneplanen

Konkret inddrages arealet i det område til butikker med særlig pladskrævende varegrupper, der i detailhandelsstrukturen hedder Horsens Syd.

Det vurderes ikke, at de tilstødende boligbebyggelser støjmæssigt vil blive påvirket af, at der etableres detailsalg i form af salg af biler. Til bilhuset etableres endvidere værkstedsaktiviteter. Disse aktiviteter er underlagt "Autoværkstedsbekendtgørelsen". Der er i under udarbejdelse af lokalplanen udarbejdet en støjrapport som sandsynliggør at støjkravene kan overholdes.

En udnyttelse af det ubebyggede areal til erhverv vurderes at bidrage positivt til bymiljøet i Horsens syd.