Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

For at give mulighed for placering af butikker med særligt pladskrævende varegrupper på arealet ved Vejlevej er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017.

Kommuneplantillægget indeholder en ændring af gældende retningslinje 1.8.1 for detailhandelsstrukturen, hvor det areal, som tillægget omfatter, inddrages i område til butikker med særlig pladskrævende varegrupper Horsens Syd. Tillægget indeholder også en ændring af gældende rammebestemmelser, idet anvendelsesbestemmelser udvides med mulighed for etablering af butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Der fastsættes ligeledes bestemmelser om dels det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, dels det samlede bruttoetageareal for detailhandel indenfor rammeområdet.

Link til kommuneplantillæg 2017-15 her.

>