Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet er lokaliseret i den sydvestligste del af Horsens by ved en af byens mest trafikerede indfaldsveje, Vejlevej samt på et areal umiddelbart nord for Ringvej Syd. Området langs Vejlevej består af matr.nr. 5d Torsted by, Torsted og har en størrelse på ca. 2,5 ha. Området ligger i dag som en ubebygget græsmark langs med Vejlevej og støder mod nord og øst op til eksisterende parcelhusområder. Langs skellet mod øst er der i dag etableret en jordvold. Grunden er kun meget let kuperet og ligger i cirka samme niveau som Vejlevej. På grundens sydligste del ligger et eksisterende regnvandsbassin, som er udpeget som § 3 beskyttet natur. Langs skellet mod nord er der eksisterende offentlig stiadgang til boligområdet ved Overmarksvej (Junivej, Decembervej).

Arealet nord for Ringvej Syd består af dele af matr.nr. 1, 16a, 20a og 21a Ørnstrup by, Torsted med en størrelse på ca. 1,4 ha. Umiddelbart sydvest  for arealet ligger et regnvandsbassin, som afvander fra Ringvej Syd. Arealet rummer støjvold mod Ringvej Syd. Grunden falder fra sydøst mod nordvest - et fald på ca. 4 - 5 meter. 

En stor del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som støjfølsomt areal for trafikstøj fra Vejlevej. Der planlægges dog ikke for støjfølsom anvendelse af arealet, hvorfor dette ikke har relevans for den fremtidige anvendelse som "bilhus".