Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrunden for nærværende lokalplan er, at en eksisterende bilforhandler ønsker at skifte beliggenhed fra en adresse i den centrale del af Horsens til en adresse med større synlighed i byens sydligste del og langs en af byens mest befærdede indfaldsveje.

Det er formålet med nærværende lokalplan at give mulighed for, at der kan etableres "et bilhus" - til salg af biler med tilhørende klargørings- og værkstedsfaciliteter samt udstillingsfaciliteter. Derudover giver lokalplanen mulighed for at et oplag af biler på et areal umiddelbart nord for Ringvej Syd. Fordi lokalplanområdet er lokaliseret ved en af Horsens bys mest trafikerede indfaldsveje  og ligger meget eksponeret skal lokalplanen sikre, at bygningens udformning og tilhørende udenomsarealer kommer til at fremstå i en arkitektonisk høj kvalitet. Ligeledes sikres eksisterende offentlige stiadgang bevaret og de tilgrænsende boligområder sikres mod støj fra virksomheden.

Lokalplanområdet som det så ud på tidspunktet for anlæggelse af Vestvejens forlængelse fra Vejlevej og mod øst, 2017 / 2018.