Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje (Vejloven) kapitel 6, henholdsvis Lov om private fællesveje kapitel 8, §27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselslovens § 100.

Etableringen af det nye bilhus med værkstedsfaciliteter m.m. vurderes kun i begrænset omfang at medføre et ændret uheldsbillede.

For at tilgodese de trafiksikkerhedsmæssige forhold er trafikafviklingen i det signalregulerede kryds ændret til selektiv afvikling af de enkelte baner/spor og krydset blev i forbindelse med den nuværende lokalplan og planerne for etablering af et kontorhus udvidet med venstresvings- og højresvingsspor på Vejlevej mod lokalplanområdet (udbygningsaftale).

Den eksisterende stiadgang i skellet mod nord bevares og skal fortsat have offentlig adgang. Stien har forbindelse til boligområdet ved Overmarksvej (Junivej / Decembervej).

Museumsloven

Horsens Museum har i 2007 foretaget arkæologisk forundersøgelse på arealet. Der blev ikke gjort fund af fortidsminder.

I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet. 

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.