Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Visuel påvirkning
  • Naturområder
  • Udledning til vandmiljøet
  • Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Visuel påvirkning, herunder vindforhold og skygge:

Byggeriet vil ændre området visuelt. Mod Vejlevej opføres en salgs- / udstillingsbygning med et begrænset udstillingsareal til biler i det foranliggende areal. Bag udstillingsbygningen opføres en værkstedsbygning og et dæklager.

Byggeriet vil ændre udsigtsforholdene fra de tilstødende boligområder mod lokalplanområdet. Området er dog allerede i kommuneplanrammen udlagt til erhvervsområde med en bygningshøjde på højst 14 meter og en bebyggelsesprocent på højst 60. Disse rammer ændres der ikke ved i forbindelse med den aktuelle planlægning - kommuneplantillægget.

Det vil med bestemmelserne i lokalplanen blive tilstræbt, at de visuelle konsekvenser af byggeriet set fra de tilstødende boligområder minimeres ved at skærpe kravene til bygningshøjderne .

Mod Vejlevej vil de visuelle konsekvenser med bestemmelserne i lokalplanen blive optimeret ved at stille krav til placering, arkitektur og materialevalg m.v.

Naturområder

§ 3-natur, herunder vandløb. Det nærmeste § 3-område, som er et beskyttet vandhul/ regnvandsbassin fra ca. 2009.

Der skal jfr. kommuneplanens retningslinjer holdes en afstand på 25 meter til naturbeskyttelsesområder. Inden for byzone kan der efter konkret vurdering dog gives lov til en mindre afstand.

Det vurderes, at en afstand på 10 meter mellem det befæstede areal og vandhullet vil være tilstrækkeligt i denne sag til at vandhullet/ regnvandsbassinets naturlige dyre- og planteliv ikke vil påvirkes negativt at projektet.

Udledning til vandmiljøet

Lokalplanområdet er omfattet af Horsens Kommunes gældende spildevandsplan som spildevandsplanopland A403. Oplandet skal separatkloakeres.

Der gælder en maksimal befæstelsesgrad for området på 0,7. Overskrides denne, overbelastes den offentlige regnvandsledning med overløb og oversvømmelser til følge. Selv hvis den maksimale befæstelsesgrad overholdes, bidrager udledning af regnvand med stoffer (herunder næringsstoffer) og en potentiel hydraulisk belastning til vandmiljøet.

Ovenstående kan afhjælpes på følgende måde:

Virksomheden skal respektere en maksimal befæstelsesgrad på 0,7 eller regnvandsforsinke en eventuel merbefæstelse, tilsvarende befæstelsesgrad 0,7, før regnvandet ledes til offentligt regnvandsstik. Kompensation for merbefæstelse kan også ske ved helt at håndtere det overskydende regnvand på egen grund, f.eks. ved nedsivning.

Rensning og forsinkelse af det vand, som afledes til offentlig regnvandskloak sker i bassin A404BR før udledning til Torsted Skelgrøft. Det er afgørende, at bassinets nuværende udledningstilladelse kan overholdes. En forudsætning herfor er, at man finder plads til noget overskydende vand, som bassinet ikke er dimensioneret til. Aftalen er nu, at regnvand fra opland A405 og del af A404 fjernes fra bassinet og i stedet ledes til nyt bassin i opland A402.

Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

I henhold retningslinje 8.1.2 og 8.1.3 skal bygherre udarbejde en vandhåndteringsplan hvor i der redegøres for hvordan både hverdagsregn og kraftig regn/skybrud håndteres på forsvarlig vis.

Der er desuden risiko for at et større skybrudsopland på 13 ha leder vand til lokalplanområdets vestlige rand. Denne risiko bør tages i betragtning ved indretning af området.

Vandhåndteringsplanen skal redegøre for, at man med lokalplanen ikke øger oversvømmelsesrisikoen op og nedstrøms lokalplanområdet.

I lokalplanområdet er der ca. 230 m3 lavning som bygherre skal opretholde, da man ellers sender regnvand videre med forøget risiko for oversvømmelse af Vejlevej og særligt langs tilløbet til Hatting bæk, der allerede i dag er udfordret.

Udarbejdet vandhåndteringsplan, hverdagsregn:

Det nuværende bassin på matr.nr. 5d, Torsted by, Torsted kunne i første omgang ikke håndtere vandmængderne fra den nye grund ved en befæstelsesgrad på 0,7, da der i bassindimensioneringen kun var regnet med en befæstelsesgrad på 0,3. Tilløbet til bassinet ændres, så det nuværende bassin på matriklen kan håndtere regnvand svarende til en befæstelsesgrad på 0,7 fra grunden.

Udarbejdet vandhåndteringsplan, ekstremregn:

De overordnede overvejelser omkring afvanding på grunden er, at der etableres rendestensbrønde med et opland på ca. 300 m2, hvor vandet ledes til via kuvertfald. Byggeriet forventes at skulle have en gulvkote på 48.00. Omkring brøndene på den lave del af grunden kan der derfor opnås et vist stuvningsvolumen, hvis der eksempelvis regnes med, at der kommer til at stå 10 cm vand på terræn omkring brøndende.

Langs øst på matr.nr. 5 d er der i dag en eksisterende vold mod parcelhuse, der støder op til matriklen. Volden erstattes af et støjhegn, så afstrømningsmæssigt sker der ikke en ændring her. På sydsiden af matr.nr. 5 d skal det sikres, at der først sker afstrømning mod bassinet, når der er udført en stuvning på 240 m3 på grunden. Langs Vejlevej mod vest udføres der et trug, der også kan indeholde noget af det krævede stuvningsvolumen og sikre, at vandet ikke strømmer ud på Vejlevej. Langs det nordlige skal på matr.nr. 5 d etableres et støjhegn og her kan en grøft eller trug sikre, at afstrømning ved ekstremregn kan ledes mod vest og strømme mod syd, som det gør i dag.