Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Lokalplanen sikrer at erhvervsejendommen - "Bilhuset" har vejadgang fra Vejlevej - vejkrydset Vejlevej / Plutovej.

Der er en eksisterende vejbyggelinje på 20 m excl. højde- og passagetillæg langs Vejlevej som skal respekteres. Der vil være mulighed for dispensation til placering af parkeringsanlæg mod at der tinglyses en deklaration med en fjernelsesklausul.

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand. 

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.  

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås. 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3.

Her skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde.

Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan planen ikke gennemføres, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3, stk. 2.

Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. ovenstående bekendtgørelses § 7, stk. 2.

Horsens Kommune har foretaget en foreløbig habitatvurdering og på den baggrund konkluderet, at det ansøgte ikke vil:

  • skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
  • indskrænke eller forringe egnede yngle-eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.  

Spildevandsplan 2012 - 2015

Det kommende lokalplanområde er omfattet af spildevandsplanopland A403 og skal separatkloakeres.

Det fremgår af spildevandsplanen, at den maksimale befæstelsesgrad i oplandet er 0,7.

Hvis den maksimale befæstelsesgrad overskrides, skal regnvand forsinkes forholdsmæssigt på egen grund før tilslutning til offentlig regnvandsledning eller håndteres på egen grund. Tilladelse til håndtering eller forsinkelse af regnvand på egen grund skal søges hos Horsens Kommune, Team Spildevand på mail spildevand@horsens.dk, før arbejdet udføres.

Klimatilpasning

I henhold retningslinje 8.1.2 og 8.1.3 skal bygherre udarbejde en vandhåndteringsplan, hvori der redegøres for, hvordan både hverdagsregn og krafig regn/skybrud håndteres på forsvarlig vis.

Vandhåndteringsplanen skal redegøre for, at man med lokalplanen ikke øger oversvømmelsesrisikoen op- og nedstrøms lokalplanområdet.

Bygherre skal opretholde det samme samlede lavningsvolumen i lokalplanområdet.

I lokalplanområdet er der ca. 230 m3 lavning som bygherre skal opretholde, da man ellers sender regnvand videre med forøget risiko for oversvømmelse af Vejlevej og særligt langs tilløbet til Hatting bæk, der allerede i dag er udfordret. På sydsiden af matr.nr. 5 d skal det sikres, at der først sker afstrømning mod bassinet, når der er udført en stuvning af ekstremregnen på 240 m3 på grunden.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke områdeklassificeret.

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder

I lokalplanforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

Støj fra virksomheder

I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Opvarmningsanlægget i ejendommen bør være fossilfri, f.eks. fjernvarme eller el.I dag er der naturgas nedgravet i området.

Arealet kan forsynes med fjernvarme fra 4 kvartal 2019.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra almen forsyning - Torsted Vandværk.