Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Formålet med lokalplanen er, at

  • give mulighed for en tilbygning til Sønderbrogade 16, der tilpasses den eksisterende bebyggelse.
  • aflyse den gældende lokalplan 162 for området.
  • varetage klimatilpasning gennem bestemmelser om befæstelsesgrader.

Redegørelse

En tilbygning vil bidrage positivt til gade billedet bidrage positivt til gadebilledet, da den visuelt delvist vil lukke et hul i husrækken og materialemæssigt indpasses til den øvrige bebyggelse.
Der fastlægges en befæstelsesgrad for at sikre, at regnvandsledninger ikke overbelastes med deraf følgende risiko for oversvømmelse.

2.1 Området er beliggende i byzone. Planen afgrænses som vist på kortbilagene og omfatter matrikel 962a Horsens bygrunde samt alle matrikler, der udstykkes herfra.

3.1 Området må anvendes til centerformål: boliger, liberalt erhverv, butikker samt offentlig og privat service. Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for detail- og dagligvareformål er 500 m2. Den enkelte butik må være max 250 m2.

Ingen bestemmelser.

5.1 Området vejbetjenes fra Sønderbrogade.

5.2 På lokalplanens illustrationsplan er vist de arealer, der skal udlægges til vej- sti-, og parkeringsarealer.

5.3 Varetilkørsel og anden kørsel med lastbiler skal indrettes så bakning undgås.

6.1 Der skal etableres et antal parkeringspladser, der svarer til den gældende parkeringsnorm for Horsens Kommune.

6.2 Brugsretten til det antal parkeringspladser, der ligger udenfor lokalplanområdet, skal tinglyses på ejendommen.

Redegørelse

I dette projekt kan der ikke skabes et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på terræn på egen grund, når hensyn til funktion, økonomi og det omgivende byrum skal opfyldes. Derfor åbnes der i denne lokalplan op for, at der kan tilkøbes parkeringspladser udenfor lokalplanområdet, så Horsens Kommunes parkeringsnorm opfyldes. Disse parkeringspladser skal ligge i en rimelig afstand fra lokalplanområdet. Det vurderes, at det er muligt at opfylde dette.
Idet der henvises til bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015, ”Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag” skal det, i forbindelse med ansøgning om tilladelse til nybyggeri og/eller ændret anvendelse, dokumenteres, at der rådes over et antal parkeringspladser, der svarer til den gældende parkeringsnorm for Horsens Kommune på tidspunktet for ansøgningen.

7.1 Belysning skal være enkel og diskret og tilpasses bygningens og omgivelsernes karakter.

7.2 Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

7.3 Området vandforsynes fra Horsens Vand A/S.

7.4 Ubebyggede arealer: Ved befæstelse mere end 52 % af arealet skal regnvandet herfra forsinkes, før det udledes til kloak

7.5 Ledningsarbejde: Området tilsluttes Horsens Vands kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S.

7.6 Området separatkloakeres.

Redegørelse

Årsagen til, at der gives bestemmelser for befæstelsesgrader, er at minimere risikoen for oversvømmelse.

 

8.1 Ny bebyggelse placeres i princippet som angivet på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

8.2 Mindre bygninger/skure til affald, cykler, teknik mv. kan opføres udenfor arealet, hvor bygningerne er angivet på kortbilag 3.

8.3 Den nye bygning må opføres i op til 3 etager. Den omtrentlige højde fremgår af Facader og Visualiseringer.

8.4 Hvis der indrettes boliger i bygningen, skal der etabeleres udendørs friareal til den enkelte bolig i form af en altan. Hvis der ikke kan etableres et velbeliggende fælles friareal på terræn, skal der etableres en fælles tagterrasse med bekvem adgang.

8.5 Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for detail- og dagligvareformål er 500 m2.

8.6 Støjforhold
Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj, ikke overstiger 33 dB Lden for boliger og 38 dB Lden for kontorer med lukkede vinduer og døre og åbne udluftventiler, jf. Bygningsreglementet.
Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (boliger) overstiger Lden = 58 dB må støjniveauet indendørs med åbne vinduer i sove- og opholdsrum ikke overstige Lden = 46 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Kravet skal være overholdt med 1 vindue åbent pr.rum.
Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (kontorer) overstiger Lden = 63 dB skal der indendørs med åbne vinduer overholdes Lden = 51 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Der kan ses bort fra kravet hvis der ikke er oplukkelige vinduer, eller hvis der er sikret ventilation på anden måde.
Der skal kunne anvises velbeliggende udendørs opholdsarealer med et konstant udendørs støjniveau, der ikke overstiger Lden = 58 dB for boliger og Lden 63 dB for erhverv jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007.

Redegørelse

Højden på bygningen er afstemt efter den eksisterende bygning og nabobygningerne.
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj kan være overskredet i området. Støjen stammer hovedsageligt fra trafik på Lichtenbergsgade. Trafikstøjen har ikke et stort omfang.
I henhold til planlovens §15, stk 2, nr 21 er der i lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at bygninger og bebyggelse indrettes, så de vejledende støjgrænser ikke overstiges for opholds- og soverum, kontorer og udendørs opholdsarealer. Byrådet lægger desuden vægt på, at boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facader.

9.1 Den nye bygning skal i princippet udformes som vist på visualisering og facader, se Facader og Visualisering. Bygningen kan tilføres altaner, solafskærmning og solceller til- og indpasset husets arkitektur.

9.2 Den nye bygning skal fremstå i røde teglsten, der skal harmonere med de eksisterende teglmure på Sønderbrogade 16 og de omgivende bygninger.

9.3 Køle- og ventilationsanlæg og andre tekniske installationer skal integreres i bygningen, og ventilationshætter og lign. skal udformes i samspil med bygningens arkitektur.
På teknikhuse må der ikke anvendes blanke eller reflekterende beklædningsmaterialer med et glanstal på over 20.

9.4 Den eksisterende bygning skal så vidt muligt bevares i sit oprindelige udtryk.

9.5 Renovationscontainere skal indarbejdes diskret i området i.h.t. affaldsplanen.

Redegørelse

Den nye bygning har store glaspartier. Der kan derfor blive behov for solafskærmning og køling for at opnå et godt indeklima med bæredygtig løsning.
Bebyggelsen udformes med et materialevalg og i et bygningsudtryk, der er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i området, herunder at facadematerialet skal være tegl, bortset fra mindre partier, hvor der kan anvendes andre materialer, eksempelvis facadeplader i metal.
Den eksisterende bygnings materialevalg og udformning er afstemt efter de omgivende bygninger.

10.1 Ubebyggede arealer skal i princippet udformes som vist på illustrationsplanen.

10.2 Ny beplantning udføres i princippet som vist på illustrationsplanen. Træer skal gives tilstrækkelige vækstbetingelser, dvs. plantehuller på min. 2x2 meter.

10.3 Belysning af lokalplanområdets udenomarealer udføres med maks. 3 meter høje parklamper eller pullertarmaturer med diffust lys og en ikkeblændende lyskilde. Belysning må ikke være til gene for de omkringboende.

10.4 Udendørs oplag er ikke tilladt.

10.5 Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn skal godkendes af Teknik og Miljø.

Redegørelse

Da træerne vil blive en vigtig del af gadebilledet, er der er fastsat størrelse på plantebedene for at sikre træerne tilstrækkelige vækstbetingelser.

11.1 I forbindelse med nybyggeri eller fornyet anvendelse af bebyggelse skal der foreligge en dokumentation for, at der
rådes over et antal parkeringspladser, der svarer til den parkeringsstrategi for Horsens Kommune, der er gældende på ansøgningstidspunktet, anviser.

Ingen bestemmelser.

Deklaration af 14. juli 1992 §4 ophæves ved vedtagelse af denne lokalplan.

Redegørelse

Lokalplanens realisering er betinget af, at ovenstående deklaration's §4 aflyses, idet den indeholder et forbud mod yderligere bebyggelse af grunden.

14.1 Ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan 162 for området.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.