Detailhandel

Området ligger indenfor afgrænsningen af bymidten i detailhandelsplanen. Lokalplanen fastlægger et makimalt bruttoetageareal på 500 m2 til butiksformål.

Det vurderes, at muligheden for at etablere butik vil falde naturligt ind i området og ikke påvirke omgivende boliger negativt, da det i forvejen er et blandet byområde med mange forskellige funktioner, hvorfor ændringen ikke vil bemærkes. En butik vil erstatte nuværende kontorfunktioner, og vil alt andet lige være positivt for bymiljøet, da det vil øge den menneskelige aktivitet i gadebilledet. I kraft af butiksarealets ringe størrelse vil trafikmængden ikke ændres mærkbart.