Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet, at planen/lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Begrundelse

Teknik og Miljø har i vurderingen af miljøpåvirkningerne især lagt vægt på de visuelle og de trafikale forhold.

I forhold til den trafikale påvirkning har det nye byggeri har en størrelse (ca 1000 m2), der i en sammenhæng som bymidten ikke vil kunne registreres.

Byggeriet vil have en positiv betydning for gadebilledet, idet det delvist vil lukke et hul i husrækken og vil få en udformning, der er tilpasset omgivelserne.