Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for en ændret anvendelse og ombygning af eksisterende bygninger med henblik på at indrette dagligvarebutikker m. v. i nogle af bygningerne. Den del af bydelscenter Vejlevej Syd, der er omfattet af lokalplanen, har haft svært ved at tiltrække lejere. Det er Byrådets vurdering, at bymiljøet vil blive styrket ved et mere aktivt og levende bydelscenter. Placering af dagligvarehandel i området, vil således give en forøget kundestrøm. Derved vil det hæve beliggenhedens generelle attraktivitet, hvilket vil have en positiv afsmittende effekt på de øvrige lejemål.

Konkret gives der mulighed for, at den tidligere møbelbutik Vejlevej 70 ombygges til en dagligvarebutik med et areal på max. 1600 m2. I ejendommen Lokesalle 30 er der bl. a. mulighed for at indrette bageri med tilhørende drive-in butik og café.

Lokalplanen ændrer ikke ved de eksisterende forhold, hvad angår mængden af detailhandelskvadratmeter, men tillader, at op til 2.450 m2 bruttoetageareal kan ændre status fra udvalgsvarer til dagligvarer.

Den tilførte dagligvarehandel vil øge trafikken med ca. 500 biler til og fra området, hvilket er en stigning på ca. 30 % i forhold til i dag. Generne herfra vurderes at være begrænsede, bl. a. fordi den etablerede afskærmning (voldanlæg og betonmur) mod naboboligbebyggelsen ved Lokesalle og Friggasvej beskytter mod støjgener.

På Vejlevej var årsdøgntrafikken i 2012 på 18.567 køretøjer. Den øgede trafik på adgangsvejene til området forventes derfor ikke at bidrage med støj i et væsentligt forøget omfang, når der tages højde for den lave hastighed på adgangsvejene, baggrundsstøjen fra Vejlevej og Ringvejen samt den eksisterende afskærmning.

Forandringer i forhold til i dag

Med lokalplanen ændres karakteren af området ikke væsentligt. Der gives ikke nye muligheder i forhold til tidligere planlægning, hvad angår bygningsmæssige forhold og indretning af de ubebyggede arealer. Adgangsforholdene til Lokesalle 30 justeres, og adgangen til ejendommene Vejlevej 68-70 sker uændret fra Ringvejen/Vejlevej.

Lokalplanområdet med angivelse af de to bygninger, der ønskes ombygget til dagligvarehandel, Vejlevej 70 og Lokesalle 30

Plan af området ved Lokesalle 30

Plan af området ved Vejlevej 70