Detailhandel

Lokalplanområdet er en del af bydelscenter Vejlevej Syd, som er en del af bydelscenter Vejlevej Syd-Torstedalle.

Udstrækningen af bydelscenter Vejlevej Syd kan ses på kortet. Det samlede eksisterende butiksareal i bydelscenter Vejlevej Syd-Torstedalle i sin helhed er 10.144 m2 bruttoetageareal til butiksformål. Heraf er 8.387 m2 placeret i Vejlevej Syd og 6.599 m2 indenfor lokalplanområdet.

Den samlede arealramme for bydelscenter Vejlevej Syd-Torstedalle, dvs. hvor mange kvadratmeter bruttoetageareal til butiksformål der maks. må placeres indenfor bydelscentret i sin helhed, er 12.144 m2. Der er således en resterende udbygningsramme på 2.000 m2 for bydelscentret i sin helhed.

Lokalplanområdet er allerede fuldt bebygget, hovedsageligt med butiksbebyggelse. Kun i ejendommen Lokesalle 30, er der også placeret kontorerhverv. Efter den gældende lokalplan er der også hér mulighed for udvalgsvarebutikker. Nærværende lokalplan fastlægger derfor en maks. ramme for butiksbebyggelse indenfor lokalplanområdet på 7.400 m2 bruttoetageareal til butiksformål. Rammen deles, sådan at Vejlevej 68-70 kan indeholde 6.050 m2 bruttoetageareal til butiksformål og Lokesalle 30 1.350 m2 bruttoetageareal til butiksformål. Herefter vil der også fremadrettet være mulighed for at placere butikker i hele stueetagen på Lokesalle 30.

Den resterende udbygningsramme er herefter på 1.200 m2 for bydelscentret i sin helhed.

Lokalplanen ændrer således ikke ved de eksisterende forhold, hvad angår mængden af detailhandelskvadratmeter i bydelscentret, men tillader, at op til 2.450 m2 bruttoetageareal kan ændre status fra udvalgsvarer til dagligvarer.

Den tilførte dagligvarehandel vil øge trafikken med ca. 500 biler til og fra området, hvilket er en stigning på ca. 30 % i forhold til i dag. Generne herfra vurderes at være begrænsede, bl. a. fordi den etablerede afskærmning (voldanlæg og betonmur) mod naboboligbebyggelsen ved Lokesalle og Friggasvej beskytter mod støjgener.

Bydelscenter Vejlevej Syd