Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen at

1.1  sikre områdets anvendelse til detailhandelsformål, udvalgs- og dagligvarebutikker samt service- og kontorerhverv, med tilhørende produktions- og værkstedsaktiviteter,

1.2  sikre at vejadgang sker fra Vejlevej og Lokesalle,

1.3  ophæve gældende lokalplan 6 for området Lokesalle,Thorsvej, Ringvejen og Friggasvej.

Redegørelse

Området er udlagt til bydelscenter i kommuneplanen. Derfor ønskes denne anvendelse sikret gennem lokalplanlægningen. Hertil kommer, at der vil være mulighed for service- og kontorerhverv og i tilknytning til detailhandel m.v. kan der etableres produktions- og værkstedsaktiviteter, med naturlig sammenhæng hermed.
Der er etableret en hensigtsmæssig vejadgang til lokalplanområdet fra Vejlevej og Lokesalle. Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn ønskes denne opretholdt, med mindre justeringer.

2.1 Lokalplanen omfatter matr. 14dh, 14hy og 13il, Torsted by, Torsted som vist på kortbilag 1 - Matrikulære forhold, og alle matrikler der måtte udstykkes heraf.

2.2 Området er beliggende i byzone.

Redegørelse

Ingen redegørelse

3.1 området må anvendes til centerformål, herunder butikker, liberale erhverv samt offentlig og privat service.

3.2 Det samlede bruttoetageareal til butikker må højst øges med 400 m2, fra de nuværende 7.000 m2 til i alt 7.400 m2, indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer.

3.3 Dagligvarebutikker må højst have et samlet bruttoetageareal på 2.450 m2.

3.4 Den enkelte udvalgsvarebutik må maks. have et bruttoetageareal på 2.000 m2.

3.5 Den enkelte dagligvarebutik må højst have et bruttoetageareal til butiksformål på 1.600m2.

3.6 Indenfor lokalplanområdet må der placeres virksomheder i virksomhedsklasse 1 til 3.

3.7 I tilknytning til butikker kan der indrettes produktions- og værkstedsfaciliteter.

3.8 Indenfor området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning. For disse gælder, at de ikke har et bebygget areal på mere end 30 m2, ikke gives en højde på mere end 3 m over terræn samt at de udformes i et bygningsudtryk, der er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.

3.9 Der må ikke indrettes boliger i området.

Redegørelse

Handel med dagligvarer skal være med til at styrke områdets attraktivitet. Udvalgsvarehandel skal fortsat være den primære aktivitet.
Butiksstørrelsen for udvalgsvarebutikker er fastlagt i kommuneplanens detailhandelsstruktur. Butiksstørrelsen er desuden fastlagt ud fra de eksisterende butikker i lokalplanområdet. Byrådet finder det hensigtsmæssigt, at der i i udvalgte bydele i en by af Horsens størrelse også kan etableres større udvalgsvarebutikker, der kan forsyne bydelen.
Der ønskes ikke virksomheder i lokalplanområdet der ved støj, rystelser, støvpåvirkning eller andet kan være til gene for de omkringboende. Virksomhedsklasse 1 til 3 svarer til anvendelsesbestemmelserne.
Det anses for naturligt, at en udvalgsvarebutik der eks. sælger computere, ure eller lignende i et vidst omfang også har mulighed for at reparere deres produkter (værksted), og i tilknytning til en mulig bagerforretning er det naturligt med tilhørende produktion.
Af forsyningsmæssige årsager skal det være muligt, at etablere transformerstationer i området. bestemmelsen skal sikre, at disse ikke tager sig for voldsomt ud eller på anden måde adskiller sig for meget fra anden bebyggelse.
Området er beliggende helt op til en meget befærdet ringvej, hvorfor der af støjmæssige hensyn ikke ønskes placeret boliger i området.

Ingen bestemmelser

Redegørelse

Ingen Redegørelse

5.1 Eksisterende vejbetjening fastholdes. Vejadgang skal ske i princippet som vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold. Matriklerne 14dh og 14 hy, Torsted by, Torsted (Vejlevej 68-70) vejbetjenes fra krydset Vejlevej-Ringvejen og matr. 13 il, Torsted by, Torsted (Lokesalle 30) vejbetjenes fra Lokesalle.

5.2 Bebyggelse skal overholde en parallelbyggelinje mod Ringvejen/Vejlevej på 20 m fra vejmidte. Byggelinjen forøges med højde- og passagetillæg (højdefaktor 1,5 m).

5.3 Bebyggelse skal overholde en parallelbyggelinje mod Thorsvej på 17,5 m fra vejmidte. Byggelinjen forøges med højde- og passagetillæg (højdefaktor 1,5 m).

5.4 Der kan etableres en stiforbindelse for gående og cyklende fra Lokesalle. Stiforbindelsen bør placeres, så den er til mindst mulig gene for de omkringboende.

5.5 varetilkørsel internt i området skal indrettes, så bakkende lastbiler begrænses mest muligt.

Redegørelse

Den omtalte byggelinie er tinglyst på ejendommen. Horsens Kommune kan dispensere fra byggelinien.
Det skal sikres, at gående og cyklende får let adgang til området og derved styrke adgangen til området for dem uden bil samt understøtte gang og cykling som transportform. Ved placering og indretning af stiforbindelsen bør der tages hensyn til de boliger der ligger langs Lokesalle, så de ikke generes ved lys- eller støj fra køretøjer i lokalplanområdet.
Bestemmelsen om bakkende lastbiler har baggrund i at forebygge ulykker på fodgængerarealer.

6.1 Der skal etableres min. 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal til butiksformål for dagligvarebutikker og 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal til butiksformål for udvalgsvarebutikker og til service-, kontor- og anden erhverv. Ved Vejlevej 70 etableres 50 p-pladser.

6.2 Øget parkeringsbehov til Lokesalle 30 kan placeres delvist på naboarealet nord for Thorsvej, matr. nr. 47, Torsted By, Torsted, og dette skal sikres ved tinglysning på de berørte ejendomme.

6.3 Indenfor lokalplanområdet skal der etableres min. 1 cykel p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal til butiksformål for dagligvarebutikker og 1 cykel p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal til butiksformål for udvalgsvarebutikker og til service- og kontorerhverv. Cykelparkering skal placeres nær indgangen til den enkelte butik.

6.4 Overfladevand fra P-pladser til flere end 20 biler skal udledes til regnvandssystemet via et sandfang.

Redegørelse

Bestemmelserne skal sikre, at der er de, til butikker og erhverv, nødvendige parkeringspladser, herunder at cykelparkering understøtter brugen af cykel som transportmiddel.
Muligheden for etablering af p-pladser til ejendommen Lokesalle 30 på naboarealet er især tænkt som lantidsparkering til personale.
Sandfang etableret i forbindelse med p-pladser opsamler evt. oliespild fra køretøjer og hindrer derved udvaskning af miljøfremmede stoffer.

7.1 Belysning af lokalplanområdets udenomsarealer udføres med maks. 3 meter høje parklamper med diffust lys og en ikkeblændende lyskilde. Belysning må ikke være til gene for de omkringboende.

7.2 Eventuel belysning af bygninger må kun foretages mod adgangsvej og mod Ringvejen og Vejlevej. Bygninger må kun belyses nedefra og op.

7.3 El-ledninger skal fremføres som jordkabler.

7.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

7.5 Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S.

7.6 Området skal kloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regn- og spildevand skal separeres.

Redegørelse

Bestemmelserne om belysning skal bl. a. sikre, at omkringboende ikke generes ved stærke lyskilder i lokalplanområdet.

8.1 Intet punkt af en bygnings ydervægge eller tag må gives en højde på mere end 8,5 m over det omgivne terræn.

8.2 Bebyggelse må placeres i princippet som vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold.

8.3 Bebyggelse og anlæg skal overholde en parallelbyggelinje mod Ringvejen/Vejlevej på 20 m fra vejmidte. Byggelinjen forøges med højde- og passagetillæg (højdefaktor 1,5 m). Bebyggelse og anlæg skal overholde en parallelbyggelinje mod Thorsvej på 17,5 m fra vejmidte. Byggelinjen forøges med højde- og passagetillæg (højdefaktor 1,5 m). Teknik og Miljø kan give dispensation fra byggelinjerne under forudsætning af at der tinglyses en fjernelsesdeklaration på de respektive byggerier og anlæg.

8.4 Bebyggelse må ikke placeres nærmere vejskel mod Lokesalle og Friggasvej end 5 m.

Redegørelse

Ny bebyggelse skal placeres og udformes efter samme princip som eksisterende bebyggelse. Dette bl. a. for i så høj grad som muligt at skærme det bagvedliggende beboelsesområde for støj og forurening fra det overordnede vejnet øst for lokalplanområdet.
Vejbyggelinjerne er udlagt for at sikre en eventuel vejudvidelse. Vejbyggelinjerne er tinglyst.
Det ønskes, at der kan holdes en passende afstand mod nabobeboelse langs Friggasvej og Lokesalle.

9.1 Sammenhængende bebyggelse skal ved farve- og materialevalg gives et ensartet arkitektonisk udtryk.

9.2 Arealer til affaldshåndtering og lignende skal hegnes med fast hegn med samme farve og materiale som bygningsfacaden eller bygningsintegreres.

9.3 Køle-, kompressor-, og ventilationsanlæg skal bygningsintegreres.

9.4 Ved ombygning af Vejlevej 70 skal butiksvinduerne udformes med klart glas, der muliggør kig ind i og ud fra butikken.

9.5 Lokalplan 150, der regulerer udformning af skilte og facader, er gældende for området.

Redegørelse

Det ønskes, at der indenfor området er en ensartethed i udseendet.
Arealer til affaldshåndtering må ikke skæmme omgivelserne, med skal derimod virke som en helhed sammen med den øvrige bebyggelse.
Køle-, kompressor-, og ventilationsanlæg ønskes integreret, så disse anlæg virker som en helhed sammen med den øvrige bebyggelse.

10.1 P-pladser skal begrønnes ved træplantning. Træer kan plantes enten i langsgående plantebede langs områdets afgrænsning eller i enkeltstående plantebede mellem p-båsene. Langsgående plantebede skal have en bredde på min. 2 m. Enkeltstående plantebede mellem p-båsene have en bredde på min. 2 m og en længde på min. 2 m.

10.2 Ved Lokesalle 30 etableres buskbeplantning i lighed med den øvrige beplantning langs Lokesalle, ud for Vejlevej 68-70.

10.3 Udendørs oplag er kun tilladt i det omfang der kan etableres afskærmning. Udendørs oplag er ikke tilladt ved facader der vender helt eller delvist ud mod Vejlevej eller Ringvejen.

10.4 Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter, skal godkendes af Teknik og Miljø.

Redegørelse

Områdets grønne karakter ønskes fastholdt, idet det især er vigtigt at området afgrænses udadtil med træer og anden beplantning og at udendørs oplag afskærmes og ikke skæmmer området.

11.1 Det er en beringelse for anden anvendelse af Lokesalle 30, matr. nr. 13il, Torsted By, Torsted, at der er anlagt det nødvendige antal p-pladser, evt. på naboarealet nord for Thorsvej.

Redegørelse

Ingen redegørelse

Ingen bestemmelser

Redegørelse

Ingen redegørelse

Ingen bestemmelser

Redegørelse

Ingen redegørelse

14.1 Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen ophæves Lokalplan nr. 6 - Lokalplan for området Lokesalle, Thorsvej, Ringvejen og Friggasvej.

Redegørelse

Ingen redegørelse

15.1 Efter Horsens Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.