Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en indledende screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering.

Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

De hovedhensyn som Horsens Kommune har lagt til grund for afgørelsen er trafik og støj samt at der er tale om en mindre ændring af en eksisterende plan.

Den ændrede anvendelse af de eksisterende bygninger i lokalplanområdet forventes ikke at bidrage væsentligt i negativ retning til hverken støjbidrag eller trafikmængde. Hastigheden i lokalplanområdet er lav. Indgange og størstedelen af parkeringen til butikkerne vender væk fra umiddelbar nabobeboelse, der er skærmet ved en mindre jordvold og betonmur, og skærmes også af de eksisterende bygninger. Ligeledes vurderes ekstra varetilkørsel ikke at være væsentlig. En stor del af den forventede trafik i området vurderes samtidig at være allerede forekommende trafik på Vejlevej og Ringvejen. På de tilstødende veje var årsdøgntrafikken i 2012 på ca. 15.000 køretøjer, og nettostigningen på ca. 1000 biler vurderes ikke at være væsentlig.

Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 2.