Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanens opbygning (læsevejledning)

En lokalplan består af tre bærende dele, en redegørelse, bestemmelser og kortbilagene, hvor de geografiske udpegninger stedfæstes. Der er metodefrihed i forhold til lokalplanens udformning og rækkefølge af de bærende dele, så længe alle tre tydeligt fremgår af lokalplanen. Derudover, kan lokalplaner være ledsaget af hhv. et kommuneplan-tillæg hvis lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, oftest retningslinjer eller rammer. Eller en miljørapport, hvis den indledende miljøscreening af lokalplanen (og kommuneplantillægget), viser at realiseringen af planerne vil have en væsentlig indvirkning på det omkringliggende miljø.

I Horsens kommune arbejdes der med en struktur der bygger på at lokalplanen ligeledes skal være et dialog-værktøj mellem administrationen og borgerne. Derfor er redegørelsen delt i to afsnit, der omfavner lokalplanens bestemmelser og kortbilag, således at lokalplanen får følgende struktur: Formål & Indhold (redegørelse), Bestemmelser, Kort og Skitser, Andre planer & Love (redegørelse), Kommuneplan-tillæg, Miljørapport og Høring.

Formål & Indhold
Dette er den indledende redegørelse for lokalplanen, hvori der beskrives hvad der er baggrunden og formålet for lokalplanen - Er der indgivet ønske fra en privat om lokalplan, eller bliver lokalplanen til på baggrund af en kommunaludstykning? Hvilke anvendelser er det, at lokalplanen giver mulighed for inden for det pågældende område. Derudover er det også i denne del af lokalplanen, at de eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet står beskrevet, samt det er her lokalplanens geografiske udstrækning præsenteres i form af interaktive kort.

Bestemmelser
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen. Det vil sige at det er igennem disse at lokalplanområdet og evt. tilhørende projekter reguleres. De forhold det er muligt at regulere for i en lokalplan står yderligere beskrevet i Lov om Planlægning §15, stk. 2. Med bestemmelserne kan en lokalplan regulere det meste fra zonestatus og generel anvendelse af lokalplanområdet, til f.eks. udlæg af veje, stier og arealer til regnvandshåndtering el. andre klimahensyn, samt placering, omfang og udseende af eventuel bebyggelse inden for området.

Kort og Skitser
Her findes lokalplanens kort- og øvrige bilag. Disse er med til at konkretisere og stedfæste de geografiske udpegninger, som lokalplanen regulerer, samt strukturer og principper for f.eks. bebyggelsens placering inden for lokalplanområdet, samt evt. delområder og byggefelter inden for lokalplanen. Derudover kan disse bilag også bruges til at vise principper f.eks. for lokalplanens materiale sammensætning og vandhåndtering.

Ander planer & love
Dette er redegørelsesdelen af lokalplanen der tager planlægningen et spadestik dybere. Her bliver der redegjort for og beskrevet, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen, kommunens sektorplaner om f.eks. trafik, affald, spildevand og skole- og daginstitutionsforhold, landsdækkende planlægning og tilladelser fra andre danske myndigheder, samt international planlægning som Natura 2000-områder, beskyttede dyre og planter arter som f.eks. bilag IV-arterne.

KP-Tillæg
Her findes et link til kommuneplan-tillægget, hvis lokalplanen kræver et kommuneplantillæg. Oftest bliver kommuneplantillægget udarbejdet sideløbende med lokalplanen, da det er en forudsætning for, at lokalplanen kan blive endeligt vedtaget.

Miljørapport
Hvis der i den indledende screening af lokalplanen, jf. Lov og Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), er blevet vurderet, at realiseringen af planen vil have væsentlig indvirkning på det omkringliggende miljø, skal der udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Denne vurdering skal afsøge og vurdere, om de forhold der vil blive væsentligt påvirket kan afhjælpes med afværgeforanstaltninger. På denne side findes enten den indledende screeningsafgørelse eller en sammenfattet konklusion af miljørapport, samt link til den fulde rapport, hvis der er blevet udarbejdet sådan en.

Høring
Her findes alle de mere praktiske oplysninger vedrørende planen som f.eks. Hvornår har den været i høring og hvornår er den vedtaget/offentliggjort? Hvis der i forbindelse med udarbejdelsen af planen, har været afholdt borgermøder, kan der her også findes en opsummering af disse. Yderligere er der her undersider til klagevejledning, midlertidige retsvirkninger og eventuelle mindretalsudtalelser.

Ortofoto af lokalplanområdet fra sommeren 2020.

Lokalplanens formål

En privat bygherre har indgivet et projektforslag og derigennem ønske om udarbejdelse af en lokalplan for området. Horsens Kommune har vurderet, at planlægningen er lokalplanpligtig. Det er lokalplanens formål at muliggøre, at der inden for lokalplanområdet på ca. 16.500m2, kan opføres et boligområde med ca. 30 tæt-lav boliger samt et fælleshus for beboerne.

Det er visionen at skabe et bæredygtigt og levende boligområde, hvor fællesskabet er i centrum. Bebyggelsen er inspireret af den gamle landsbystruktur der historisk set har været i Gedved Landsby. I projektet er et centralt fælleshus omdrejningspunktet for at skabe et sammentømret fællesskab i boligområdet med muligheder for fællesspisning, orangeri, byttecentral, værkstedsfaciliteter og gæsteværelser.

Lokalplanen skal være med til at sikre, at boligerne opføres i gode, sunde materialer som får bebyggelsen til at tilpasse og lægge sig harmonisk ind i landskabet. Boligerne opføres i forskellige størrelser således, at de kan rumme behovene for både singler, børnefamilier og seniorer. Dette er med til at give en varieret beboersammensætning. Det omkringliggende, frodige landskab trækkes ligeledes med ind mellem husene, for at give rekreativ værdi til området samt gives mulighed for, at lede regnvand på terræn.

Planlægningen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033, da projektforslaget tager højde for arealer udpeget til skovrejsning og potentiel naturbeskyttelse. Projektet har, med en vision om et bæredygtigt og levende boligfællesskab, boliger og noget at byde for alle aldersgrupper. Derudover prioriterer projektet landskabet og den grønne natur højt. Det  går hånd i hånd, ikke kun arkitekturpolitikken, men omfavner også aspekter fra Biodiversitetsstrategien 2020. På den baggrund gennemfører Horsens Kommune planlægningen.