Lokalplanens indhold

Anvendelse

Lokalplanen vil give mulighed for at etablere 40-60 åben-lav og tæt-lav boliger.

Bebyggelsen

Lokalplanområdet ligger synligt i landskabet set både fra Vær/ Meldrup og fra området nord for Nørrestrand. Derfor er der lagt vægt på at den fremtidige bebyggelse skal opføres i maksimum 7 meters højde og med bestemmelser om bebyggelsens omfang og materialevalg.

Eksisterende bebyggelse

På matr.nr. 2a og 3b Meldrup By, Vær findes 2 beboelsesejendomme. Lokalplanen giver mulighed for, at disse kan bevares samt at der kan etableres en ny bebyggelse her, hvis der på sigt bliver et ønske herom.

Vej, sti og parkering

Lokalplanområdet skal henholdsvis vejbetjenes fra Gyldenløvesvej og fra Værvej. Fra Gyldenløvesvej er der allerede er forberedt vejtilslutning til matr. nr. 2a Meldrup By, Vær.

Der etableres stier indenfor lokalplanområdet som vist på kortbilag 3 og 4. Stierne sikrer adgang for offentligheden til fods og på cykel til og fra Nørrestrand.

Stierne tilsluttes det eksisterende og fremtidige stinet på østsiden af Værvej via hævede flader.

Som vist på bilag 3 er der adgang til Værvej fra lokalplanområdets stamvej. Der vil blive anlagt stiforbindelse fra stamvejen til udmundingen af Værvej, hvorfra der etableres adgang til stiforbindelse til de tilgrænsende boligområder, samt til Vær sø og kirke.

Ubebyggede arealer

Centralt og mod syd i udstykningen friholdes kiler for byggeri. Kilerne vil sikre kig gennem udstykningen og give mulighed for en rekreativ forbindelse til Nørrestrand, både for dem, der bor der, men også for offentligheden.

Områdets vestlige del, som grænser op mod landskabsfredningen, udlægges til grønt friareal med stiforbindelser og mulighed for etablering af regnvandsbassiner til afledning af regnvand. Det grønne friareal skal have et naturmæssigt præg med græs og spredte træer og buske. Endvidere anlægges stier i princippet som vist på kortbilg 3, Fremtidige forhold.

For at give området en homogen afgrænsning udadtil mod vejarealer, afgrænses grundene langs stamvejene med hække. Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men kan i naboskel afgrænses af levende hegn som f.eks.klippede hække eller anden levende beplantning.Mod friarealer skal parcellerne afgrænses af levende hegn eller henligge i græs.

Der udlægges et grønt bælte langs Værvej som tilsås med græs og beplantes med enkeltstående træer og buske.

Der findes et eksisterende levende hegn mellem matr. nr. 3b Meldrup by, Vær og matr.nr. 2a Vær by, Vær. Det levende hegn skal bevares eller genplantes.

Lokalplanen fastlægger at de ubebyggede arealer sikres som offentligt tilgængeligt område.