Forhold til anden planlægning

Landskabsfredning ved Nørrestrand

Området omkring Nørrestrand er omfattet af en landskabsfredning.

Fredningen dækker hele Nørrestrand fra Hammerholm i vest til Griffenfeldtsparken i øst. Derudover dækker fredningen arealerne umiddelbart syd for Nordre Strandvej, samt et afgrænset areal nord for Nordre Strandvej.

Fredningens formål er primært at bevare arealernes landskabelige kvaliteter og udvide offentlighedens adgang i området. Lokalplanen udlægger grønne friarealer i overgangen til landskabsfredningen, og fastlægger bestemmelser om lavt byggeri, så der tages hensyn til fredningen. Udstykningen udformes under hensyntagen til de visuelle og rekreative interesser som nærheden til Nørrestrand afføder.