Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Hovedstruktur

Vision

Af Kommuneplan 2013 fremgår det i afsnittet naturen og natur i byerne, samt bymønster og byroller at:
Der skal i højere grad etableres natur som en integreret del af nye byområder, og der skal arbejdes for at skabe tilgængelighed fra eksisterende og fremtidige byområder til naturen. Borgernes sundhed er tæt knyttet til mulighederne for bevægelse. Blandt andet derfor er det ønsket at styrke de rekreative og fysiske udfoldelsesmuligheder i boligområderne og andre byområder.

Planlægningen sker efter de overordnede principper om at:

Landskabets naturelementer i videst mulige omfang bevares og integreres i den ønskede byudvikling på en måde, der ikke forringer den naturmæssige tilstand og/eller den visuelle oplevelse af elementet.

Udgangspunktet for Horsens Kommunes bymønster er rollefordelingen mellem byerne og den geografiske placering af byerne. Det er målet at skabe velfungerende og attraktive by- og lokalsamfund, hvor der bygges videre på eksisterende styrker og kvaliteter.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens hovedstruktur, da der i lokalplanen sikres mulighed for at sikre byvæksten, ved at udlægge området til etablering af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i forlængelse af eksisterende boligbebyggelse i Stensballe. Samtidig styrkes områdets eksisterende kvaliteter gennem en sikring af et grønt gennemgående bånd med stier og afstand til beskyttet natur. Nye regnvandsbassiner der er landskabeligt bearbejdet og med permanent vandspejl vil tilføje området rekreativ værdi.

Kommuneplanens retningslinjer

Økologisk forbindelseslinje

Den yderste del af lokalplanområdet mod vest indgår i et området der er udpeget til økologisk forbindelse i kommuneplanens retningslinje.

Af retningslinjen fremgår det at udpegede områder til nye økologiske forbindelser så vidt muligt skal friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder og for at skabe sammenhænge mellem eksisterende naturområder. I de udpegende områder til nye økologiske forbindelser, skal der i forbindelse med byggeri og anlæg, der nødvendigvis skal placeres i områderne, stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til etablering af en mere sammenhængende natur.

Hvor nye anlæg, f.eks. veje, skal passere et område udpeget til ny natur eller til ny økologisk forbindelse, skal der stilles krav om etablering af faunapassager i det omfang, der vurderes at være behov for det. Dette gælder også ved ændringer/ombygning af eksisterende anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg.

Lokalplanen fastlægger at den nye bebyggelse holder en afstand til de naturværdier der findes i forbindelse med lokalplanens vestlige afgrænsning.

Naturbeskyttelse

Den yderste del af lokalplanområdet mod vest indgår i et området der er udpeget til potentielle naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplanens retningslinje.

Udpegede Naturområder i byudviklingsområder skal bevares og sikres mulighed for at rumme et mangfoldigt dyre- og planteliv.

Hvor byggeri sker op til udpeget naturområde, skal der etableres en frizone på mindst 25 m mellem naturområdet og den ny bebyggelse. Frizonen kan tillades anvendt til offentlige stianlæg og offentlig adgang til naturområdet i øvrigt.

Der friholdes en zone på 25 meter mellem bebyggelse og de naturværdier der findes i forbindelse med lokalplanens vestlige afgrænsning.

Kulturhistorisk bevaringsværdi

Det danske landskab er præget af menneskets virke igennem årtusinder. Overalt findes der historiske spor, der fortæller om samfundsudviklingen og vidner om menneskets påvirkning af omgivelserne. Samfundsudviklingen føjer hele tiden nye lag til kulturhistorien i landskabet, som derfor altid vil være inde i en dynamisk proces. Det betyder i mange tilfælde, at værdifulde spor udviskes eller ødelægges. I takt med ændringerne af såvel by som det åbne land er det vigtigt at være opmærksom på landskabets kulturhistoriske fortælleværdi for at kunne beskytte kulturlandskabets mange værdier og sikre den historiske kontinuitet.

Inden for de udpegede områder skal der tages særligt hensyn til de kulturhistoriske interesser i forbindelse med byggeri, herunder ombygninger, terrænændringer, beplantning eller etablering af tekniske anlæg mv.

Der er indenfor lokalplanområdet registreret tre bygninger med medium bevaringsværdi og en med lav bevaringsværdi.

Værdifuldt kulturmiljø

En stor del af lokalplanområdet ligger indenfor kulturmiljøområdet omkring Meldrup landsby udpeget i forbindelse med Kommuneplanen. Lokalplanen sikrer at den nye bebyggelse tilpasses landskabet med en lav bebyggelse som omkranses af grønne arealer, samt en grøn kile centralt og mod syd i udstykningen, der sikrer kig til Nørrestrand. Lokalplanen vil således tage højde for en graduering af bebygget og ikke bebygget areal under hensyn til områdets kulturhistoriske værdi.

Bevaringsværdigt landskab

De bevaringsværdige landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri eller anlæg tillades på grund af væsentlig samfundsmæssig betydning, fordres høj arkitektonisk kvalitet og samspil med landskabet.

Landskabskiler i og mellem byerne skal friholdes for byggeri og anlæg for at markere forskellen på by og land, byens placering i landskabet og for at skabe attraktive rammer for rekreation.

Karakteristiske og oplevelsesrige landskaber må ikke forringes af nye anlæg. Eventuelle anlæg skal tilpasses landskabet ved placering i terrænet, ved bygningshøjde, materiale og belysning for at undgå negative konsekvenser for landskabet herunder langtrækkende.

Lokalplanområdet ligger i et bevaringsværdigt landskab. Lokalplanområdet udvider den eksisterende afgrænsning mellem by og land med ny boligbebyggelse. Udstykningen tilpasses landskabet med en lav bebyggelse som omkranses af grønne arealer, samt en grøn kile centralt og mod syd i udstykningen, der sikrer kig til Nørrestrand. Lokalplanen vil således tage højde for en graduering af bebygget og ikke bebygget areal i overgangen mellem land og by.

Lokalplanen vil sikre stiforbindelser fra området til Nørrestrand, Vær sø og eksisterende boligbebyggelse i nærområdet.

Værdifuldt landbrugsområde

Den vestlige del af lokalplanområdet er i dag udlagt som særligt værdifuldt landbrugsområde. De særligt værdifulde landbrugsområder skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der kan sætte begrænsninger for landbrugets udviklingsmuligheder, herunder tænkes især på udlæg til byvækst.

Der er ikke registreret erhvervsmæssigt dyrehold inden for planens område. Nærmeste større dyrehold ligger over 900 meter fra området, og det vurderes derfor at planen ikke vil pålægge begrænsninger for eksisterende husdyrbrug i området, hvorfor udpegningen af særlig værdifuldt landbrugsområde ikke er en begrænsning ved denne plan.

Eksisterende kommuneplanrammer.

Kommuneplanrammer

De gældende kommuneplanrammer inden for området er:

HR.05.B.27 (Områdets anvendelse fastlægges til boligformål; åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål) og

HR.05.B.29(Områdets anvendelse fastlægges til helårsboliger, åbenlav eller tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Ved lokalplanlægning for området skal der i størst muligt omfang tages hensyn til udsynet til kirken, det omkringliggende landskab og kulturmiljø.) Tematillæg 7 for byvækst og fritidsformål.

En mindre del af lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanramme HR.05.G.9 som er udlagt til rekreativt grønt område. Området fastholdes som bynært naturområde, som skal friholdes for bebyggelse. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme HR.05.B.29 og HR.05.G.9 og derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget ophæver kommuneplanramme HR.05.B.29 indenfor lokalplanområdet.

Link til tillæg 23 til Kommuneplan 2013.