Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene: Trafik, landskab, natur, skovbyggelinje, kystnærhed, regnvand, kulturmiljø - og historie.

Lokalplanen og tillæg nr. 23 fastlægger retningslinjer for en bebyggelse der tilpasses områdets landskabs, natur og kulturhistoriske værdier med en lav og afdæmpet bebyggelse, grønne arealer der sikrer afstand til naturen og sikrer kig til Nørrestrand. Lokalplanen vil således tage højde for en graduering af bebygget og ikke bebygget areal i overgangen til landskabet og naturen.

Lokalplan 2015-13 og tillæg 23 vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingsloven § 3, stk. 1, nr.3 og er derfor ikke miljøvurderet.