Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Eksisterende bebyggelse tilpasset områdets terræn og placering nær Nørrestrand- Sundgårdsvej.

Udsigt fra lokalplanområdet mod nordvest.

Baggrund for lokalplanen

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske fra en lodsejer i området om at give mulighed for etablering af et nyt boligområde ved Værvej i Stensballe.

Størstedelen af området er optaget i kommuneplanen fordi der forventes at opstå mangel på bosætningsmuligheder i Horsens. Det er kommunens intention at give mulighed for at etablere et attraktivt boligområde, der udformes under hensyntagen til de visuelle og rekreative interesser som nærheden til Nørrestrand afføder, samt at området vil udgøre byens permanente grænse mod nord og øst.

Lokalplanområdet ligger højt i terrænet og området vil kunne opleves som byens kant set fra dele af området nord for Nørrestrand og fra den nordøstlige del af Horsens midtby. Lokalplanområdet udvider den eksisterende afgrænsning mellem by og land med ny boligbebyggelse. Udstykningen tilpasses landskabet med en lav bebyggelse som omkranses af grønne arealer, samt grønne kiler centralt og mod syd i udstykningen, der sikrer kig til Nørrestrand.

Bebyggelsen vil blive åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Boligerne vil blive opført i max. 7 meters højde og ligger på et skrånende flade i forhold til eksisterende bebyggelsen. Lokalplanen vil således tage højde for en graduering af bebygget og ikke bebygget areal i overgangen mellem land og by.

Lokalplanen vil sikre stiforbindelser fra området til Nørrestrand, Vær sø og eksisterende boligbebyggelse i nærområdet.

Udsigten over Nørrestrands vandspejl - set fra lokalplanområdet nordlige del.