Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Området ligger i dag i landzone, og den vestlige del er i dag udlagt som særligt værdifuldt landbrugsområde. De særligt værdifulde landbrugsområder skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der kan sætte begrænsninger for landbrugets udviklingsmuligheder, herunder tænkes især på udlæg til byvækst. Der er ikke registreret erhvervsmæssigt dyrehold inden for planens område. Nærmeste større dyrehold ligger over 900 meter fra området, og det vurderes derfor at planen ikke vil pålægge begrænsninger for eksisterende husdyrbrug i området, hvorfor udpegningen af særlig værdifuldt landbrugsområde ikke er en begrænsning ved denne plan.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på matr.nr. 1l Vær Præstegård, Vær og 2a Meldrup By, Vær.

Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves på de nævnte ejendomme, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

Skovbyggelinje

I området nordvest, nord, nord øst og nord for lokalplanområdet er der et sammenhængende skovområde på mindst 24ha, som udløser en skovbyggelinje iht. Naturbeskyttelseslovens §17.

Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område. Skovbyggelinjens formål er at sikre skovens landskabelige værdier. Skovbyggelinjen regnes 300 meter fra skovbrynet, og indenfor denne afstand er der forbud mod at bygge. Naturstyrelsen kan ophæve/reducere skovbyggelinjen, mens kommunen kan dispensere fra linjen.

Museumsloven

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet. Lokalplanområdet, som dækker omkring 8,6 ha. er beliggende på den vestlige del af et højtliggende bakkeparti, som på vestsiden afgrænses af skråningerne ned mod Nørrestrand, mod nord afgrænses af Vær Sø og slugten som løber herfra og mod Nørrestrand. Mod syd og øst ligger en større let bølget flade, som i sydlig retning efterhånden falder ned mod Stensballe landsby, mod øst ses landsbyen Meldrup beliggende i et dalstrøg sydøst for Vær Sø.

Selve lokalplanområdet rummer ingen registrerede fortidsminder. Umiddelbart ved nuværende matr. 1d findes imidlertid en registrering af en jernalderbebyggelse sb. 160512-43, hvis udstrækning ikke er kendt. Det formodes, at den breder sig i sydlig, vestlig og østlig retning, idet der sker en topografisk afgrænsning i form af en ret stejl skråning mod nord. Det må betragtes som sikkert, at bopladsen dækker det meste af matr. 1d. Traditionelt dækker denne type bopladser større områder, gerne op mod en hektar, men det kan også være større. Fra dette område er der talrige fund af keramik i overfladen samt et meget sjældent fund af to hamre af jern fra tiden. Der er tale om en bebyggelse fra århundrederne omkring Kr. f. og der er tale om ophobede kulturlag, ifølge gamle oplysninger med indlejrede stenlægninger og huse, hvis nuværende bevaringsgrad er ukendt. Skråt over matr. 1d løber et lavt dige, hvis alder er ukendt, men som kendes tilbage fra original-1 kortet: der kan være tale om et gammelt skeldige, hvis alder meget vel kan gå betydeligt længere tilbage end til 1700-tallet. Vejen ned til Holmbrohus har en betragtelig alder – den kendes ligeledes fra original-1 kortet, hvor vejen førte over det sumpede område til Værholm. Diget er ikke på forhånd omfattet af en digebeskyttelse, men bør bevares om muligt.

Fra nærområdet, men øst for Værvej kendes fund af middelalder-keramik af et omfang som tyder på en egentlig bebyggelse på dette sted, sb. 65. Udgravninger i den nærliggende udstykning ved Amballevej, sb. 109 m.fl. gav fund fra mange tidsperioder – fra bondestenalder til jernalder. Disse bebyggelser er ikke afgrænsede og kan meget vel strække sig over i lokalplanområdet. Flere steder inden for lokalplanområdet tyder reliefscanninger på, at der kan befinde sig overpløjede gravhøje, hvilket terrænet er meget ideelt til, højtliggende som det er.

En samlet vurdering af området er, at der overalt er stor risiko for at støde på skjulte, væsentlige fortidsminder. Det må derfor stærkt anbefales, at der foretages arkæologiske forundersøgelser forud for alle jordarbejder i området, således at omfanget af fortidsminder kan fastslås.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk eller arkæologisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.