Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.
Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.
En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Lokalplanen udarbejdes som erstatning for en lokalplansupplerende deklaration, der er blevet aflyst. Den pågældende deklaration indeholdt flere bestemmelser, som ønskes genindført ved lokalplanlægning.

Formål

Lokalplanens formål er, at fastholde det eksisterende boligområdes karakter, på Sundgårdsvej 9-55 i Stensballe. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser der understøtter et område, der allerede er opført, ved at fastlægge bestemmelser, der hindrer, at området over tid vil ændre sig væsentligt i forhold til følgende emner:

  • Byggeriets omfang
  • Byggeriets arkitektur og materialevalg
  • Områdets beplantninger

Lokalplanens formål er desuden, at skabe mulighed for opførsel af et fælleshus for områdets beboere. 

Området fremstår i dag ensartet og harmonisk, som en klynge af ensartede dobbelthuse på et lukket vænge. Karakteren ønskes bevaret, og der værnes derfor om den oprindelige arkitektur, som kendetegnes af lave rækkehuse i rødt teglstensmurværk, røde vingeteglstage og hvide træværksdetaljer.