Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er,

  • at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, som tæt-lav bebyggelse i form af dobbelthuse
  • at fastlægge bestemmelser der sikrer, at bebyggelsens huse fremstår ensartede i omfang, udformning og materialevalg
  • at sikre udlæg af fælles grønne rekreative arealer
  • at sikre vejadgang via Sundgårdsvej
  • at skabe mulighed for opførelse af fælleshus og
  • aflyse den del af lokalplan nr. 141 der ligger inden for denne lokalplans område.

Ingen yderligere redegørelse

1. Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag 1, Lokalplanafgrænsning, og omfatter matr. nr. 8ig, 8ih, 8ii, 8ik, 8il, 8ha, 8gr, 8hc, 8gs, 8gt, 8gu, 8gv, 8gæ, 8gz, 8he, 8gø, 8ip, 8hp, 8gx, 8gy, 8hb, 8io, 8in, 8im og 8gn Stensballe By, Vær.

2. Området skal forblive i byzone.

Ingen yderligere redegørelse

1. Området skal anvendes til boligformål til helårsbeboelse med tæt-lav bebyggelse, som dobbelthuse, samt ét fælleshus for områdets beboere.

2. Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til
områdets forsyning.

 

Ingen yderligere redegørelse

1. Området må ikke udstykkes yderligere.

Ingen yderligere redegørelse

Veje

1. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Sundgårdsvej.

2. Området skal vejbetjenes i overensstemmelse med strukturen på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

3. Veje skal udføres i asfalt.

4. Vejarealer skal medvirke til at håndtere store regnhændelser, så vandet løber kontrolleret i området.

Stier

5. Der skal være stiforbindelser i overensstemmelse med Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Redegørelse

Veje

At vejarealer skal medvirke til at håndtere store regnhændelser, så vandet løber kontrolleret i området, betyder at såfremt vejen skal omlægges, skal deres tages højde for de øgede nedbørsmængder. Vejen kan i den forbindelse være et værdifuldt element i områdets vandhåndtering. 

Stier

Stiforbindelserne på Kortbilag 3, Fremtidige forhold, findes allerede i dag. Bestemmelse skal således blot sikre, at stierne fastholdes.

1. Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads på den enkelte ejendom. Parkeringsplads i carport kan medregnes.

Ingen yderligere redegørelse

Ingen bestemmelser

Omfang

1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40%.

2. Bebyggelsen må opføres i maksimum 1 etage og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må været
hævet mere end 5,1 meter over naturligt terræn/niveauplan. Skorstene undtaget.

3. Fælleshusets omfang må maksimum være 135 m².

Placering

4. Bebyggelsen må opføres i byggefelterne, som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5. Tilbygning til boligerne kan ske udenfor byggefeltet, men kun på facader der vender væk fra boligvejen, og ikke på gavle. 

6. Fælleshuset må ikke tilbygges udenfor byggefeltet.

7. Småbygninger, herunder drivhuse, må etableres udenfor byggefelterne.

Redegørelse

Tilbygning kan ske på facader der vender væk fra boligvejen. Bygningsreglementet vil stadig gælde, hvilket hindrer placering og omfang mod naboer. Bestemmelserne skal sikre, at det ensartede og homogene udtryk langs boligvejene fastholdes. På boligernes facader der vender væk fra vejen, er der derimod mulighed for individuelle tilbygninger og detaljer.

Facader

1. Bebyggelsens facader skal bevares som opført i blank rødt teglstensmurværk med lys tilbagetrukket fuge. 

2. Gavle inden for byggefelterne skal være murede.

3. Mindre dele af facadepartier på tilbygninger kan opføres i træværk i farven grå RAL 7015.

4. Redskabsskurets facade mod haven skal være farven grå RAL 7015, mod carport grå RAL 7015 eller hvid RAL 9010.

Tage 

5. Tages hældning skal være 30 grader og udføres som sadeltag uden valmede gavle.

6. Tage skal udføres i rød vingetagsten. Udhængsbrædder, stern, rem og lignende detaljer langs taget, skal udføres i træværk i farven hvid RAL 9010.

7. Der må ikke sættes kviste, ovenlysvinduer og lignende i taget.

Vinduer og døre

8. Alle vinduer og dørkarme skal være i farven hvid RAL 9010. 

9. Hoveddøre og bryggersdøre skal være pladedøre i farven grå RAL 7015, med hvid karm og vindue. Øvrige døre i facaden skal være i glas med hvide karme.

10. Carporte må ikke lukkes med porte.

Solceller

11. Der må ikke opsættes solceller/solfangere på byggeriets tage og facader.

 

Redegørelse

Bestemmelserne skal sikre, at det ensartede og homogene udtryk i boligområdet fastholdes. Den ensartethed der i dag er i materiale, farver og arkitektur, er sårbart overfor ændringer. Dertil kommer, at den relativt tætte struktur gør, at husene fremstår som en samlet bebyggelse, som skaber en planmæssig begrundelse for at sikre de fællesnævnere, der får området til at fremstå harmonisk. 

Fremmedelementer som solceller og ovenlys, vil forstyrre udtrykket, og bør derfor hindres.

1. Alle hegn, i og langs skel, skal etableres som levende hegn i form af hække/buske. Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal placeres mindst 0,5 m fra skel på egen grund. 

2. Der må opstilles faste hegn og plankeværker omkring terrasser med en afstand på minimum 2 meter til skel. 

3. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end
0,5 m. Undtaget er overkørsler, vejanlæg og regnvandsopsamlingselementer.

4. De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes
til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt
både.

5. Der må ikke opsættes solceller på terræn.

6. Den maksimale befæstelsesgrad for området er 0,40 (40 %).

Redegørelse

Bestemmelserne skal sikre, at det ensartede og homogene udtryk i området fastholdes, herunder de ubebyggede arealers karakter. Ved at sikre, at der i skel skal sættes levende hegn i form af hække, skabes der en ensartet grøn struktur.

Ingen bestemmelser

1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor
lokalplanens område.

2. Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens Kommune optage grundejere fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder
eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

3. Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse, renholdelse af fællesarealer og fællesanlæg.

4. Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de anlagte fællesarealer og de anlagte fællesanlæg.

5. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen

(Der er allerede oprettet en grundejerforening)

Ingen bestemmelser

Lokalplan 141 ophæves inden for lokalplanens område.

Redegørelse

Lokalplanen erstatter såvel en tidligere aflyst deklaration, som den gældende lokalplan nr. 141 for området omkring Sundgårdsvej.

Lokalplan nr. 141 indeholder i stort omfang sammenfaldende bestemmelser om for eksempel materialevalg, og den aflyses derfor inden for lokalplan 349.

1. Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er
omfattet af planen, efter Planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.

2. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af
planforslaget, kan fortsætte som hidtil.

3. Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

4. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

5. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål,
fortrænges af planen.

6. Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.

7. I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller
rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelse af lokalplanen.

8. Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og
Byggelovens bestemmelser.

9. Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.